Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив информира за нови изисквания към работещите със съдържащи флуор парникови газове физически и юридически лица
05.01.2024

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) информира за нови изисквания относно отчетността, свързана с флуоросъдържащите парникови газове (ФПГ).

От началото на 2024 година подаването на задължителните годишни отчети вече ще се извършва само по електронен път чрез Информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. Тя е разработена в изпълнение на чл. 17г, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и се поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда.

Годишните отчети за 2023 година следва да се подават до 31 март 2024 година след извършена регистрация в Информационната системата, която е достъпна на адрес: http://fpg.eea.government.bg. Входът в нея е възможен само за потребители, които разполагат с квалифициран електронен подпис (КЕП). В системата е публикувано и ръководство за задължените лица за използване на Информационната система.

Задължените лица  съгласно Наредба № 1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газовеса следните:

  • дистрибутори на ФПГ;
  • дистрибутори на оборудване, заредено с ФПГ, което не е херметически затворено;
  • ползватели на ФПГ;
  • преработватели на ФПГ;
  • оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, стационарно противопожарно оборудване, хладилни устройства на хладилни камиони и ремарката, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, електрическа комутационна апаратура, оборудване, което съдържа разтворители, основани на ФПГ.

Задължените лица, неподали в срок годишен отчет за предходната година подлежат на санкции, предвидени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

При проблеми, свързани с работата на системата, можете да пишете на следните електронни адреси: [email protected] , [email protected] и [email protected] или да се обадите на телефон 02/940 64 12.