Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив отмени планирано обществено обсъждане на бъдеща инсталация за рециклиране на гуми
28.12.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) отмени планираното от възложителя обществено обсъждане на доклад по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми, чрез иновативна безотпадна пиролизна технология 2-ро поколение за получване на екологично чисто пиролизно масло, карбон, газ и стоманена тел“, което трябваше да се състои от 11 часа на 29 декември 2023 година.

Екоинспекцията е уведомила писмено управителя на „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД, че насрочената среща за обществено обсъждане следва да не се провежда, тъй като дружеството не е спазило сроковете за писмено уведомяване на РИОСВ – Пловдив в качеството му на компетентен орган за мястото, датата и часа на провеждане, регламентирани в Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС).

На възложителя е указано, че следва да организира ново обществено обсъждане при стриктно спазване на административнопроизводствените правила за провеждане на процедурата по реда на Глава Пета от Наредбата по ОВОС при спазване на регламентираните в чл. 97 от Закона за опазване на околната среда и чл. 17 от Наредбата по ОВОС.

РИОСВ – Пловдив ще уведоми заинтересованите страни, когато новата дата е насрочена чрез съобщение на сайта си. Междувременно те могат да се запознаят с Доклада за ОВОС на инвестиционното намерение, публикуван на 21.11.2023 г. на интернет страницата на институцията в секция „Превантивна дейност“, подсекция „ОВОС и ЕО“, списък „Доклади по ОВОС“ (https://plovdiv.riosv.com/files/_documents/DOVOS_2_Eko_Enerdji.pdf)