Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП: „Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми…“ на „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД
11.12.2023

На 29.12.2023г. от 11:00ч. в Заседателната зала на административната сграда на „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД, гр. Пловдив, район Южен, ул. „Кукленско шосе“ 15 се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми, чрез иновативна безотпадна пиролизна технология 2-ро поколение за получване на екологично чисто пиролизно масло, карбон, газ и стоманена тел“ в ПИ 56784.536.1034, ПИ 56784.536.1035, ПИ 56784.536.1036 и ПИ 56784.536.1037, район Южен, гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с възложител „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД.

Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Община Пловдив, Кметство район Южен и в РИОСВ-Пловдив, както и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив в ключова тема Превантивна дейност/ОВОС и ЕО/Доклади по ОВОС.
Писмени становища могат да се предоставят в Община Пловдив, Кметство район Южен и РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане.