Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив проведе обучение на магистри от специалност „Химия и екология“
28.11.2023

 

Днес Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловди (РИОСВ - Пловдив) беше домакин на студенти от магистърска програма „Химия и екология“ при Химическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Под ръководството на пиар - експерта от екоинспекцията и ръководителя на програмата, доц. Георги Патронов, те проведоха изнесена лекция по учебната дисциплина "Научно-изследователска практика" в направления „обща екология" и "инженерна екология".

Младите специалисти се запознаха с работата на институцията и прилаганото екологично законодателство. Фокусът беше насочен върху осъществяваната от РИОСВ – Пловдив контролна дейност по отношение на защитата от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, правомощията на държавните контролни органи върху производството, пускането на пазара, употребата, съхраняването и износа им, мерките за прилагане на европейски регламенти, свързани с регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Дискусии предизвика поднесената от началник отдел «Контролна дейност» информация за Директива Севезо III,  имаща за цел предотвратяване на опасностите от големи аварии, свързани с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях не само за хората, но и за околната среда и осъществяваният контрол на операторите на предприятия и съоръжения с нисък и висок рисков потенциал.