Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив проведе обучение на магистри от специалност „Химия и екология“
28.11.2023

 

Днес Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловди (РИОСВ - Пловдив) беше домакин на студенти от магистърска програма „Химия и екология“ при Химическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Под ръководството на пиар - експерта от екоинспекцията и ръководителя на програмата, доц. Георги Патронов, те проведоха изнесена лекция по учебната дисциплина "Научно-изследователска практика" в направления „обща екология" и "инженерна екология".

Младите специалисти се запознаха с работата на институцията и прилаганото екологично законодателство. Фокусът беше насочен върху осъществяваната от РИОСВ – Пловдив контролна дейност по отношение на защитата от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, правомощията на държавните контролни органи върху производството, пускането на пазара, употребата, съхраняването и износа им, мерките за прилагане на европейски регламенти, свързани с регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Дискусии предизвика поднесената от началник отдел «Контролна дейност» информация за Директива Севезо III,  имаща за цел предотвратяване на опасностите от големи аварии, свързани с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях не само за хората, но и за околната среда и осъществяваният контрол на операторите на предприятия и съоръжения с нисък и висок рисков потенциал.