Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол с окончателен резултат от провеждането на конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция КОС отдел УООП
06.11.2023

  

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от
ПРОТОКОЛ № 4 / 31.10.2023г.
 
от проведен конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив на комисията назначена със Заповед № РД - 284 / 16.10.2023г. на Директора на РИОСВ - Пловдив
 
СПИСЪК
С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 33
Коефи-циент
Резултат от интервюто
Коефи-циент
Окончателен резултат
Мария Манастирли
4,25
4
3,64
5
35,21
Петър Петков
4,00
4
3,89
5
35,46
Таня Трифонова
3,75
4
4,61
5
38,04
 
 
 
На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на получените резултати от проведения конкурс, комисията класира следните кандидати:
 
№ по ред
Име, презиме и фамилия на кандидата
Окончателен резултат
1.
Таня Трифонова
38,04
 
Председател на конкурсната комисия: /п/
инж. Любка Караманова – Директор на дирекция КОС