Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив прие работата по изпълнението на 12 екопроекта през октомври
06.11.2023

 

През октомври екипът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) извърши 123 проверки, като 52 от тях са извънредни. Част от извънредните проверки са реакция на получените 65 сигнали и жалби през месеца, на всички от които институцията е реагирала своевременно.  На установените нарушители са съставени 7 акта. Издадени са и 7 наказателни постановления на стойност 39 000 лева. Сключени са споразумения с общ размер от 7 000 лева. Наложена е текуща месечна санкция на дружество за констатирано наднормено замърсяване на въздуха.

През месеца институцията работи активно по осъществяването на инвеститорски контрол и отчитане изпълнението на проекти, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по Националната кампания „Чиста околна среда“. Приети са 12 реализирани обекта на териториите на училища, детски градини и ясли в населени места от общините Раковски, Асеновград, Карлово, Съединение, Първомай и районите Централен, Тракия и Северен на Пловдив. Експертите на РИОСВ – Пловдив са приели работата по изградени мини игрища за футбол, баскетбол и волейбол, спортни съоръжения и уреди, създадени екозанимални за тематични уроци на открито, поставени къщички за птици и насекоми, кошчета за разделно събиране на отпадъци, засадени дървета и храсти, обособени нови зелени площи. Те ще бъдат от пряка полза за екологичното възпитание на подрастващите.

След като през целия летен сезон (1 април – 30 септември) не бяха установявани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател „фини прахови частици“ (ФПЧ10), през октомври и в двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на Пловдив са регистрирани превишения на нормите по този показател.  Съгласно ежедневните бюлетини за качеството на атмосферния въздух в страната по информация на НИМХ, причина за повишените концентрации на ФПЧ10 в края на октомври е пренос на пустинен прах от Сахара. Съгласно утвърдена методика, анализът на тези превишения на нормите от природни източници ще се извърши през 2024 г. от Министерството на околната среда и водите на база събраните данни за цялата календарна 2023 година.

След постъпили сигнали за нанесени щети от мечки са осъществени извънредни проверки на място. Установени са щети върху пчелини, овощни насаждения и лозя, собственост на жители на Карлово и село Нареченски бани, община Асеновград. Предстои изплащане на обезщетения на лицата с пострадало имущество на база изготвените междуведомствени протоколи с участието на представители на държавните горски стопанства, общините и Регионалната дирекция по горите.

През октомври експерт на РИОСВ – Пловдив участва в провеждането на ежегодния мониторинг на кафява мечка в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие по маршрути съгласно утвърден график от ИАОС. Той е извършен в партньорство с държавни горски и ловни стопанства.