Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив обявява Ден на отворените врати, посветен на биосферен парк „Червената стена“
02.11.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) обявява 3 ноември, петък, за Ден на отворените врати, посветен на биосферен парк „Червената стена“. Така екоинспекцията ще отбележи Международния ден на биосферните паркове, обявен по реда на Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО.

РИОСВ – Пловдив за втора поредна година с гордост чества празника на биосферен резерват „Червената стена“, намиращ се в обхвата на инспекцията – първият от четирите, одобрени от ЮНЕСКО биосферни паркове в България. Всички, интересуващи се от философията на биосферните паркове, основанията и историята на обявяването и зонирането на биосферен резерват „Червената стена“,  биоразнообразието, емблематични видове на флората и фауната, защитените зони и територии, попадащи на негова територия, културно-историческите обекти и възможностите за туризъм, ще могат да получат експертна информация и материали в Информационния център на институцията.

От пловдивската екоинспекция са подготвили книжки, брошури и плакати за „Червената стена“, които ще бъдат подарявани и на всеки посетител на Центъра за административно обслужване.

РИОСВ – Пловдив поддържа богата интернет страница на биосферен парк „Червената стена“ - https://chervenatastena.com/, а по случай 3 ноември представя на вниманието на любителите на природата и пътешествията специално изработен информационен клип със съдействието на Министерството на околната среда и водите и с фокус върху обекти в парка, представляващи туристически интерес.

  

РИОСВ – Пловдив: Хармоничното съжителство между човека и природата е възможно в биосферен парк „Червената стена“

 

На 3 ноември отбелязваме Международния ден на биосферните паркове, а биосферен резерват „Червената стена“ е един от четирите български парка, част от програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“.

Световната мрежа включва 724 биосферни парка в общо 131 държави, като над 260 милиона души живеят на тяхната територия. Общо тези обекти защитават около 5% от земната повърхност и представляват примери за хармонично съжителство между човека и природата, демонстрирайки добри практики и политики както в областта на опазване на биологичното разнообразие и естествените екосистеми, така и в областта на устойчивото развитие на местните общности.

България също има принос в развитието на тази световна мрежа. През 1977 г. са обявени 17 обекта в страната, които отговарят на тогавашните критерии. След ревизия на границите, функцията и управлението на част от тези територии и отчитайки съвременната визия и изисквания на Програмата „Човекът и биосферата“ през 2017 година са обявени 4 биосферни парка от ново поколение – Сребърна, Узунбуджак, Централен Балкан и Червената стена.

Биосферен парк „Червената стена“ се състои от сърцевинна, буферна и преходна зони и напълно отговаря на изискванията на Севилската стратегия. На територията му се прилагат разпоредбите на действащото национално законодателство, свързано с устройство на територията и опазване на околната среда и не се налагат допълнителни ограничения, различни от вече съществуващите.

Сърцевинната зона съвпада с територията на резерват „Червената стена“ – типична ботаническа защитена територия, която е изключителна държавна собственост, стопанисвана, охранявана и управлявана от РИОСВ – Пловдив. Със заповед на Министъра на околната среда и водите в сърцевинната зона са определени единадесет туристически пътеки за посетители.

Буферната зона обхваща защитена зона „Добростан“ – част от европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Човешките дейности тук са организирани така, че да не възпрепятстват и да съхраняват природозащитната функция на резервата.

Преходната зона заема цялата останала територия на община Асеновград, обграждаща буферната зона. В нея са разположени селищата и се извършват селскостопански дейности и други многообразни форми на използване на природните ресурси. Общината се отличава с изключително богато биологично разнообразие, за опазването на което са обявени 14 защитени местности и забележителности. Богатото природно, културно и историческо наследство на територията на биосферен парк „Червената стена“ предоставя възможности за развитие на културен, религиозен, планински, селски и екотуризъм, конен, велосипеден, винен, спелеоложки, ловен, риболовен и други видове туризъм. Налице е потенциал за развитие на орнитоложки туризъм – създаване на орнитоложки маршрути около сърцевинната зона на парка, където може да се наблюдават редица дневни и нощни грабливи птици – лешояди, соколи, орли и др.

 

Ефективното функциониране на биосферния парк позволява на всички заинтересовани страни (местните жители, природозащитни и неправителствени организации, учени, различни културни групи, бизнеса, местната власт и държавните институции) в сътрудничество помежду си да постигнат устойчив баланс между на пръв поглед несъвместими дейности за опазване на биоразнообразието, икономическото развитие и съхраняването на културното наследство, както и справедлива подялба на произтичащите ползи от управлението на територията. Широката международна известност и добър имидж на програмата „Човекът и биосферата“ привлича многобройни посетители в биосферните паркове и предизвиква засилен интерес към потребление на местни продукти. От инициативността на местните хора и доброто сътрудничество зависи до каква степен ще съумеят да се възползват от тази популярност.