Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив обявява Ден на отворените врати, посветен на биосферен парк „Червената стена“
02.11.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) обявява 3 ноември, петък, за Ден на отворените врати, посветен на биосферен парк „Червената стена“. Така екоинспекцията ще отбележи Международния ден на биосферните паркове, обявен по реда на Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО.

РИОСВ – Пловдив за втора поредна година с гордост чества празника на биосферен резерват „Червената стена“, намиращ се в обхвата на инспекцията – първият от четирите, одобрени от ЮНЕСКО биосферни паркове в България. Всички, интересуващи се от философията на биосферните паркове, основанията и историята на обявяването и зонирането на биосферен резерват „Червената стена“,  биоразнообразието, емблематични видове на флората и фауната, защитените зони и територии, попадащи на негова територия, културно-историческите обекти и възможностите за туризъм, ще могат да получат експертна информация и материали в Информационния център на институцията.

От пловдивската екоинспекция са подготвили книжки, брошури и плакати за „Червената стена“, които ще бъдат подарявани и на всеки посетител на Центъра за административно обслужване.

РИОСВ – Пловдив поддържа богата интернет страница на биосферен парк „Червената стена“ - https://chervenatastena.com/, а по случай 3 ноември представя на вниманието на любителите на природата и пътешествията специално изработен информационен клип със съдействието на Министерството на околната среда и водите и с фокус върху обекти в парка, представляващи туристически интерес.

  

РИОСВ – Пловдив: Хармоничното съжителство между човека и природата е възможно в биосферен парк „Червената стена“

 

На 3 ноември отбелязваме Международния ден на биосферните паркове, а биосферен резерват „Червената стена“ е един от четирите български парка, част от програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“.

Световната мрежа включва 724 биосферни парка в общо 131 държави, като над 260 милиона души живеят на тяхната територия. Общо тези обекти защитават около 5% от земната повърхност и представляват примери за хармонично съжителство между човека и природата, демонстрирайки добри практики и политики както в областта на опазване на биологичното разнообразие и естествените екосистеми, така и в областта на устойчивото развитие на местните общности.

България също има принос в развитието на тази световна мрежа. През 1977 г. са обявени 17 обекта в страната, които отговарят на тогавашните критерии. След ревизия на границите, функцията и управлението на част от тези територии и отчитайки съвременната визия и изисквания на Програмата „Човекът и биосферата“ през 2017 година са обявени 4 биосферни парка от ново поколение – Сребърна, Узунбуджак, Централен Балкан и Червената стена.

Биосферен парк „Червената стена“ се състои от сърцевинна, буферна и преходна зони и напълно отговаря на изискванията на Севилската стратегия. На територията му се прилагат разпоредбите на действащото национално законодателство, свързано с устройство на територията и опазване на околната среда и не се налагат допълнителни ограничения, различни от вече съществуващите.

Сърцевинната зона съвпада с територията на резерват „Червената стена“ – типична ботаническа защитена територия, която е изключителна държавна собственост, стопанисвана, охранявана и управлявана от РИОСВ – Пловдив. Със заповед на Министъра на околната среда и водите в сърцевинната зона са определени единадесет туристически пътеки за посетители.

Буферната зона обхваща защитена зона „Добростан“ – част от европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Човешките дейности тук са организирани така, че да не възпрепятстват и да съхраняват природозащитната функция на резервата.

Преходната зона заема цялата останала територия на община Асеновград, обграждаща буферната зона. В нея са разположени селищата и се извършват селскостопански дейности и други многообразни форми на използване на природните ресурси. Общината се отличава с изключително богато биологично разнообразие, за опазването на което са обявени 14 защитени местности и забележителности. Богатото природно, културно и историческо наследство на територията на биосферен парк „Червената стена“ предоставя възможности за развитие на културен, религиозен, планински, селски и екотуризъм, конен, велосипеден, винен, спелеоложки, ловен, риболовен и други видове туризъм. Налице е потенциал за развитие на орнитоложки туризъм – създаване на орнитоложки маршрути около сърцевинната зона на парка, където може да се наблюдават редица дневни и нощни грабливи птици – лешояди, соколи, орли и др.

 

Ефективното функциониране на биосферния парк позволява на всички заинтересовани страни (местните жители, природозащитни и неправителствени организации, учени, различни културни групи, бизнеса, местната власт и държавните институции) в сътрудничество помежду си да постигнат устойчив баланс между на пръв поглед несъвместими дейности за опазване на биоразнообразието, икономическото развитие и съхраняването на културното наследство, както и справедлива подялба на произтичащите ползи от управлението на територията. Широката международна известност и добър имидж на програмата „Човекът и биосферата“ привлича многобройни посетители в биосферните паркове и предизвиква засилен интерес към потребление на местни продукти. От инициативността на местните хора и доброто сътрудничество зависи до каква степен ще съумеят да се възползват от тази популярност.