Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списък на допуснати кандидати за длъжността Младши експерт - УООП
23.10.2023

 Препис - извлечение

от протокола на комисията, назначена със Заповед № РД-284 / 16.10.2023г. на Директора на РИОСВ-Пловдив
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
до конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, съгласно чл. 21 от НПКПМДСл
А) Допуска до конкурс следните кандидати:
  1. Гергана Велева
  2. Марио Стоименов
  3. Недка Илиева
  4. Петър Петков
  5. Таня Трифонова
  6. Мария Манастирли
  7. Цветелина Николова
  8. Николай Налбантов
Б) Изпити и регламент за провеждане:
1. Допуснатите кандидати за длъжността Младши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, трябва да се явят за решаване на тест на 31.10.2023 г. от 10:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица” № 122, ет. 2, „Информационен център". Същите трябва да представят документ за самоличност. Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта, с 20 затворени въпроса, с един верен отговор. Един от кандидатите ще изтегли чрез жребий един от вариантите на теста и ще го обяви на всички кандидати. Продължителността на провеждане на теста ще бъде 60 минути, от момента на получаването му. Всеки верен отговор носи на кандидата 5 точки, като максималният брой точки е 100 точки, при 20 верни отговора. До участие в интервю ще бъдат допуснати кандидатите, получили не по-малко от 75 точки, или 15 верни отговора.
2. Резултатите от теста ще бъдат обявени на 31.10.2023 г. до 13:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център" и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив, а именно: http://plovdiv.riosv.com
3. Успешно издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю на 31.10.2023 г. от 14:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център". Същите следва да представят документ за самоличност.
4. Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, залегнали в информацията за длъжността (Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители). На кандидатите ще бъдат задавани еднакви въпроси от комисията, степента в която същите притежават необходимите професионални знания и умения за изпълнение на длъжността. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:
         5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
         4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
         3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
         2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;
         1 – не отговаря на изискванията за длъжността
         За успешно издържал интервюто, ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка 4.
5. Комисията определи коефициента, с който ще се умножат резултатите на кандидатите от теста и интервюто предвид относителната им тежест при преценка на качествата на кандидата за заемане на конкурсната длъжност: Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4, а резултатът от интервюто се умножава по коефициент – 5. Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от проведените изпити, умножени със съответните коефициенти. Комисията ще класира от първо до трето място кандидатите, получили най-високи резултати.
Информационни източници за подготовка: Административнопроцесуален кодекс; Закон за управление на отпадъците; Закон за опазване на околната среда; Закон за административните нарушения и наказания; Правилник за устройството и дейността на РИОСВ; Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците; Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/
            инж. Л. Караманова – Директор на дирекция КОС