Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив помогна на 23 защитени животни през август
12.09.2023

През август експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) са извършили 115 проверки и са съставили са 7 акта  за констатирани нарушения. Институцията е издала и 5 наказателни постановления на нарушители. Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции през месеца са 49 289 лева.

Инспекцията е реагирала на 77 жалби и сигнали. Голяма част от тях са свързани с бедстващи животни. В резултат на адекватните действия на експертите, за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени 23 екземпляра от защитени видове животни – сови, бързолети, щъркели, таралежи и други.

Съставени са актове за неизпълнение на поставени в комплексните разрешителни условия за чистотата на атмосферния въздух – единият е на предприятие за производство на целулоза и хартия в Стамболийски за усетена характерна миризма извън границите на обекта, а вторият – на металургична компания за неосъществени технически мерки за оптимизиране работата на пречиствателни съоръжения за технологични газове. Акт е съставен и на цех за производство на олио в Първомай за непроведени собствени периодични измервания. Възобновена е текуща месечна санкция на предприятие за производство на пелети за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрация на въглероден диоксид и прах над нормата за допустими емисии.

След анализ на резултати от проведен собствен мониторинг експерти на РИОСВ - Пловдив са констатирали, че дружество от хранително-вкусовата промишленост в с. Житница зауства отпадъчни води над заложените индивидуални емисионни ограничения в издаденото разрешително и му е съставен акт за установяване на административно нарушение.

При проверка след постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от комин на млекопреработващо предприятие в Пловдив е установено, че се извършва нерегламентирано изгаряне на дървени палети в котел за твърдо гориво, като с това се нарушават изискванията на Закона за управление на отпадъците. С нарушителя е сключено споразумение по реда на АПК. Завод в Пловдив също е сред нарушителите, след като е забавил предоставянето на информация за извършени трансгранични превози на отпадъци, да което му е съставен акт.

Във връзка с разрасналия се пожар, възникнал в землището на с. Хвойна, община Чепеларе и многобройните жалби за задимяване, постъпили в Община Асеновград, екоинспекцията съвместно с Регионална лаборатория - Пловдив към ИАОС е провела измервания с мобилен газанализатор GASMET в населените места Нареченски бани, с. Бачково и гр. Асеновград.

Вярвайки, че провеждането на открити, прозрачни и законосъобразни процедури с активното участие на всички заинтересовани страни е правилният начин за работа в полза на околната среда, през м. август ръководството и експерти на РИОСВ – Пловдив са провели работни срещи с граждани във връзка с изразения от тях значим обществен интерес по повод инвестиционни намерения за изграждане на кариери за добив на подземни богатства в землищата на населените места и провежданите процедури по оценка на въздействието върху околната среда.  Те са преминали в конструктивен дух, като на заинтересованите са запознати с последователността на етапите на процедурите по ОВОС, на какъв етап са инвестиционните намерения и са обсъдени конкретни проблеми.

РИОСВ – Пловдив осигури публичност на дейността си. През месеца са публикувани 376 документа на интернет страницата на институцията, разпространени са прессъобщения, свързани с контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността й, а също е предоставяна информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.