Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „Технологично интегриране на КЦМ АД на производствената площадка на КЦМ АД
в ПИ 40467.1.764 (УПИ ІІ–1.764), ПИ 40467.1.765 (УПИ ІІІ–1.765) и ПИ 40467.1.772 (УПИ І–1.772), гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив
14.08.2023

На 14.09.2023 г. от 9:00ч. в Заседателната зала на III етаж в сградата на общинска администрация гр.Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ 43 се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложени към него оценка по реда на чл.99а от ЗООС и оценка по реда на чл.99б, ал.1 и ал.2, т.2 от ЗООС за инвестиционно предложение: „Технологично интегриране на КЦМ АД“  на производствената площадка на КЦМ АД, в ПИ 40467.1.764 (УПИ ІІ–1.764), ПИ 40467.1.765 (УПИ ІІІ–1.765) и ПИ 40467.1.772 (УПИ І–1.772), гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив, възложител КЦМ АД.

Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в  Община Куклен и в РИОСВ-Пловдив, както и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив в ключова тема Превантивна дейност/ОВОС и ЕО/Доклади по ОВОС.

 

Писмени становища могат да се предоставят в Община Куклен и РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана на сайта на Възложителя.