Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол с резултати от теста при провеждането на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция КОС, отдел УООП
07.08.2023

  

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
 
ОТ
 
ПРОТОКОЛ № 5 / 07.08.2023г.
 
от провеждането на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в Регионална инспекция по околната среда и водите - град Пловдив, от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД - 199 / 20.07.2023 г., на Директора на РИОСВ-Пловдив.
            Резултати от проведения тест:
Кандидати издържали тест и допуснати до интервю, което ще се състои на 07.08.2023г., от 14:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица“ № 122, ет. 2, „Информационен център“:
 
№ по ред
Кандидат
Брой верни отговори
Брой получени точки
Оценка
1.
Георги Видев
 
15
75
3,75
 
Кандидати недопуснати до интервю:
няма
Кандидати, неявили се за решаване на тест:
няма
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
инж. Любка Караманова – Директор на дирекция КОС