Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив: Подаваните в екоинспекцията документи задължително трябва да бъдат подписани
26.07.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) обръща внимание на потребителите на административни услуги кои са задължителните атрибути, които трябва да са включени при кореспонденцията с институцията. Напомнянето се налага след зачестили случаи на некоректно подадени документи, в които най-често липсва подпис (собственоръчен или електронен) на заявителя.

Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс и в случай, че в специален закон не е предвидено друго, когато документите се подават писмено (в деловодството, по електронна поща или чрез системата за сигурно електронно връчване), искането трябва да съдържа пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис. Заявителят предоставя електронен адрес съгласно Закона за електронното управление, мобилен или стационарен телефонен номер или факс, а когато е гражданин - ако разполага с такива. Когато заявителят е гражданин, може да предостави информация за наличие на персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване, ако разполага с такъв.

В случай, че искането се подава по електронна поща, то задължително е необходимо да бъде подписано чрез електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронното управление, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Когато писменото искане не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. Ако това не бъде направено в срок, административното производство се прекратява.