Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списък на недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт - УООП
24.07.2023

Препис - извлечение

            от протокола на комисията, назначена със Заповед № РД-199 / 20.07.2023г. на Директора на РИОСВ-Пловдив за провеждане на конкурсна процедура за заемане на длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

            до конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители:

            НЕ ДОПУСКА до конкурс следните кандидати:

  

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Таня  Трифонова

Представените документи, удостоверяващи професионален опит, не съответстват на посочените изисквания за:

Професионален опит –  1 година или минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши ранг.

Представените документи, удостоверяващи допълнителни изисквания за заемане на длъжността, не съответстват на посочените изисквания за:

Да притежава свидетелство за управление на МПС, категория В.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/         инж. Любка Караманова – Директор на дирекция КОС