Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

През юни РИОСВ – Пловдив състави актове за замърсяване на водите, въздуха и за нерегламентирани дейности с отпадъци
05.07.2023

През юни експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) са извършили 236 проверки на 221 обекта, като 92 от тях са извънредни. За този период  в институцията са постъпили 66 сигнала и 12 жалби от граждани, на които екипите са реагирали своевременно.

Събраните суми от РИОСВ - Пловдив по наложени  глоби и санкции през месеца са 31 422 лева. Съгласно законовите разпоредби 7 540 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти, като община Куклен е получила най-голям приход от наложени санкции.

През месец юни РИОСВ – Пловдив е издала шест наказателни постановления на дружества, чрез които е наложила санкции и глоби на обща стойност 19 700 лева, като средствата ще постъпят в сметката на институцията в следващ период. Екоинспекцята е сключила и 2 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред е  наложила имуществени санкции с общ размер 7 700 лева.

За установени нарушения на екологичното законодателство експерти на инспекцията през месеца са съставили шест акта и са изпратили две покани за съставяне на акт. Сред нарушителите са предприятие в гр. Стамболийски, притежаващо комплексно разрешително, което е допуснало нерегламентирано изпускане на отпадъчни газове - носители на интензивно миришещи вещества в атмосферата, цех за производство на метални конструкции в с. Крумово, извършвал дейност без необходимата регистрация в публичен регистър и предприятие за производство на велосипеди в с. Рогош, непредставило изискуем отчет в срок.

Съставени са актове и на две производствени предприятия от с. Труд, общ. Марица и от гр. Сопот за нарушения на Закона за водите, след като при извършен мониторинг на отпадъчните води е установено, че стойностите на измерените показатели надвишават индивидуалните емисионни норми, заложени в разрешителните им.

За нарушения на Закона за управление на отпадъците са връчени два акта на кмета на община Стамболийски за неизпълнение на предписания за почистване на констатирани нерегламентирани замърсявания в района на пречиствателната станция за отпадъчни води в града и в с. Триводици. Нарушител е и физическо лице от същото село, който е съхранявал излезли от употреба МПС без издаден от РИОСВ – Пловдив разрешителен документ.

През топлия месец юни зачестиха случаите на нерегламентирано запалване на отпадъци на територията на град Пловдив и района и съответно получените в инспекцията сигнали за миризми и задимяваме вследствие на тях. РИОСВ – Пловдив засили контрола и даде предписания на кмета на Пловдив за стриктно спазване на отговорностите му, почистване на замърсени с отпадъци терени и строги мерки срещу нарушителите.

В резултат на бързите действия на експертите за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени 7 бедстващи животни от защитени видове – керкенез, кълвач и пет екземпляра от вида бял щъркел.

По случай Световния ден на околната среда – 5 юни 2023 година РИОСВ - Пловдив съвместно с партньорски организации проведе активна кампания, насочена към екологичното възпитание на подрастващите.