Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Конкурс за длъжността Старши експерт, в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”
03.07.2023

                 Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив, на основание чл.10а, ал.1 от Закон за Държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС)

 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността Старши експерт (една щатна бройка),
в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел Управление на отпадъците и опазване на почвите, при следните условия:
 
1.                  Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
 
- Образование – висше, с образователно-квалификационна степен "бакалавър";
- Професионален опит – 1 година или минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши ранг.
 
2.                  Специфични изисквания за заемане на длъжността:
 
Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
3.                   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
 
Професионална област – Природни науки, технически науки, аграрни науки - екология, биология, химия, физика, науки за земята, материали и материалознание, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии, общо инженерство, растителна защита и др.
 
Кандидатът да притежава:
-           отлична компютърна грамотност - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
-           способност да планира, организира и контролира собствената си работа поради необходимост от бързи реакции и оперативност на изпълнението;
-           способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
-           отлични комуникативни умения;
-           отлични умения за работа в екип и динамична среда;
-           да притежава свидетелство за управление на МПС, категория В.
 
4.                  Други:
 
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
5.                  Кратко описание на длъжността:
 
Упражняване на регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по управлението на отпадъците по смисъла Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците и Закон за почвите. Изготвя месечни и годишни справки за дейностите свързани с управлението на отпадъците. Извършва класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Изготвя проекти на решения за разрешаване и регистрация за дейности по третиране на отпадъци, съхраняване оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, събиране, транспортиране и контролира спазването на условията в издадените разрешителни за дейности с отпадъци. Контролира общински администрации и фирми по изпълнение на задълженията им съгласно изискванията на ЗООС, ЗУО и подзаконовите нормативни актове при извършване дейностите свързани с образуване, събиране, съхраняване, превоз, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Съставя актове на юридически и физически лица за извършени нарушения, установява размера на причинените щети. Участва в държавни приемателни комисии или други касаещи компетенциите на РИОСВ по отношение дейностите с отпадъци. Извършва анализ и изготвя становища по отношение състоянието на депата за временно съхраняване и последващо третиране на отпадъци и във връзка с изпълнението на мероприятията залегнали в условията по издадените разрешителни за дейности с отпадъци. В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени му от прекия ръководител.
 
6.                  Начин на провеждане на конкурса:
 
- Тест, включващ познания, относно професионалната област за длъжността и относно с администрацията, в която е конкурсната длъжност.
- Интервю
 
7.                  Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 
- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2/ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС);
 
Към заявлението се прилагат:
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).
 
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
 
Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС, изискуемите документи може да се подават по електронен път, чрез електронна поща [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса по 17,ал. 2 и декларацията по 17, ал. 3,т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.
 
Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се регистрират.
 
8.                  Срок и място и за подаване на документите за участие:
 
- краен срок за подаване на документи: 17.07.2023г. включително.
 
- място за подаване на документите:
 
В сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, стая № 5 - Деловодство - всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.
 
9.                  Списъци на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с конкурса, съгласно чл. 21, ал. 4 от НПКПМДС и друга информация за него ще бъде публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив, а именно: http://plovdiv.riosv.comи представяна на информационното табло в сградата на администрацията, на адрес: бул. “Марица” 122, ет. 2.
 
10.              Информация за начина на определяне на размера на основната заплата:
 
Размер на основна заплата определена за длъжността – 1186 лв.
 
Индивидуалният размер на основата заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4, от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите в РИОСВ – Пловдив, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.