Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив изпраща на задължителен ОВОС инвестиционни предложения за кариери в с. Дълго поле и с. Шишманци
28.06.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) даде указания да се извърши задължителна процедура по оценка на въздействието върху околната среда на две инвестиционни предложения за добив и преработка на подземни богатства от находища в с. Дълго поле, общ. Калояново и в с. Шишманци, общ. Раковски. Това е процедура, позволяваща да бъдат взети предвид становищата на различни ведомства, заинтересовани страни и граждани.

На инвеститора е указано, че трябва да осигури изработване на задания за обхват и съдържание на ОВОС, за които РИОСВ ще проведе консултации с редица институции: РЗИ – Пловдив, Басейновата дирекция, „ВиК“ ЕООД – Пловдив, РД ПБЗН, Областната дирекция „Земеделие“, както и с двете общини. След това предстои изготвяне на Доклади за ОВОС от колектив експерти при спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда. Те подлежат на обществено обсъждане и разглеждане на Експертен екологичен съвет.

Процедурите са извършени в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони. Отговорите на уведомленията до възложителя са публикувани в сайта на екоинспекцията в секция „Превантивна дейност“, подсекция „ОВОС и ЕО“.