Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив изпраща на задължителен ОВОС инвестиционни предложения за кариери в с. Дълго поле и с. Шишманци
28.06.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) даде указания да се извърши задължителна процедура по оценка на въздействието върху околната среда на две инвестиционни предложения за добив и преработка на подземни богатства от находища в с. Дълго поле, общ. Калояново и в с. Шишманци, общ. Раковски. Това е процедура, позволяваща да бъдат взети предвид становищата на различни ведомства, заинтересовани страни и граждани.

На инвеститора е указано, че трябва да осигури изработване на задания за обхват и съдържание на ОВОС, за които РИОСВ ще проведе консултации с редица институции: РЗИ – Пловдив, Басейновата дирекция, „ВиК“ ЕООД – Пловдив, РД ПБЗН, Областната дирекция „Земеделие“, както и с двете общини. След това предстои изготвяне на Доклади за ОВОС от колектив експерти при спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда. Те подлежат на обществено обсъждане и разглеждане на Експертен екологичен съвет.

Процедурите са извършени в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони. Отговорите на уведомленията до възложителя са публикувани в сайта на екоинспекцията в секция „Превантивна дейност“, подсекция „ОВОС и ЕО“.