Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив ще се произнесе за правното действие на решението за кариерата в Горнослав,
след като събере пълния набор изискуеми документи
26.06.2023

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив информира, че към момента извършва редица действия във връзка с произнасянето на институцията относно правното действие на Решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС № ПВ-37-ПР/2016 г. на инвестиционно предложение  (ИП) „Изграждане на кариери за добив на мрамори и баластра в южната част от концесионна площ „Делчевото-2“ (66,165 дка), землище на с. Горнослав, общ. Асеновград“.

На 4 май 2023 г. екип на екоинспекцията е осъществил проверка на място на територията на инвестиционното предложение. При извършения оглед не е установена техника и не са установени следи от пробивно-взривни дейности.

За събиране на информация за издадени административни актове от компетентните органи по процедурата за съгласуване, разрешаване или одобряване на ИП по реда на специални закони, необходими за осъществяването на ИП или във връзка с изпълнението на етап от него, РИОСВ – Пловдив е изпратила писма до Министерството на енергетиката (МЕ), община Асеновград и до Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. Към момента е получен отговор само от страна на МЕ, според който не е сключван концесионен договор за добив на подземни богатства от находище „Делчевото – 2“ и не са налице съгласуван цялостен и годишен работен проект за добив по предвидения за това ред.

След събиране и комплектоване на пълната документация РИОСВ – Пловдив ще бъде в състояние да се произнесе относно правното действие на горецитирания административен акт. Междувременно институцията предоставя пълен достъп до информация на всички заинтересовани страни – чрез сайта си, чрез медиите и по реда на Закона за достъп до обществена информация, като не е отказвала и срещи с представители на заинтересованата общественост.