Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив санкционира предприятие за производство на хартия в Стамболийски
23.06.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) днес наложи административно наказание на голямо предприятие за производство на хартия и целулоза в гр. Стамболийски, притежаващо комплексно разрешително, издадено от Изпълнителната агенция по околна среда. Във връзка с образуваното административнонаказателно производство е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева.

Установеното нарушение е свързано с неспазване на едно от задължителните условия в комплексното разрешително, съгласно което всички емисии на вредни вещества от инсталациите на предприятието следва да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства. Операторът не е спазил това условие и е допуснал нерегламентирано изпускане на отпадъчни газове в атмосферата, които са носители на интензивно миришещи вещества. За ситуацията екоинспекцията е била информирана от подадени сигнали от граждани за остри миризми в града, след което е предприела спешна проверка.

При получени сигнали за замърсяване РИОСВ – Пловдив често разчита на активното съдействие на общинските органи, които се намират на място, изхождайки от факта, че съвместните усилия на граждани, местна и държавна власт е най-добрият начин за осъществяване на ефективен контрол. В тази връзка и с оглед на често постъпващите сигнали от гр. Стамболийски екоинспекцията е приканила местната власт да се възползва по-активно от разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух, позволяващи общината да осъществява контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на нейна територия. Възможността за по-бързо отзоваване и констатациите на местния орган могат да послужат като основание за предприемане на административнонаказателни мерки от страна на РИОСВ - Пловдив срещу нарушителите на екологичното законодателство.