Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши рекорден брой проверки през май
08.06.2023

През май експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) извършиха 298 проверки на 275 обекта, като 146 от тях са извънредни. За този период  в институцията постъпиха 33 сигнала и 18 жалби от граждани, като на всички екипите са реагирали своевременно.

При осъществения контрол бяха дадени 38 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са и 4 акта. Те са за нарушаване на условия по компонент „въздух“ от страна на промишлено предприятие, за работа на търговски обект без необходимото разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, за превишаване на индивидуалните норми за емисии във водите от производствен цех. Акт е съставен и на дружеството за извършване на дейност без издаден регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци.

Издадени са и 4 наказателни постановления на дружества с наложени имуществени санкции. Всички те са за нарушаване изискванията на Закона за водите и установени отклонения от предвидените условия в издадените разрешителни за заустване.

Продължават и проверките на екоинспекторите за установяване на нерегламентирани замърсявания по населените места във връзка с дадено предписание на кметовете за почистване на речни корита и прилежащи територии. Извършени са 22 планови проверки на защитените местности „Шарения остров“, гр. Първомай и „Поповата ада“, с. Виница, както и на резерват „Червената стена“. Осъществен е контрол върху дейността на пунктове за изкупуване на охлюви. Проверявани са опитни полета, оранжерии и фитостатни помещения с цел превантивен контрол върху работата с генномодифицирани организми. В резултат на бързите действия на експертите са спасени пет екземпляра защитени видове животни – керкенез, бързолет, папуняк,  щъркел и таралеж, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора. След постъпили предложения за обявяване на вековни дървета от вида летен дъб за защитени, в село Браниполе, общ. Родопи са извършени необходимите проверки на място.

Не по-малко натоваренабее и работата на експертите при осъществяване на превантивна дейност. През изминалия месец са осъществени изискуемите от екозаконодателството процедури за 315 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Изготвени са 23 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на предложенията за инвестиции. Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони, 1 решение за извършване на оценка за съвместимост с предмета  и целите на опазване на защитените зони, 13 регистрационни документи по реда на Закона за управление на отпадъците. Екоинспекцията е издала и 12 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, свързани с интензивно животновъдство, изграждането на дълбоки сондажи,  на обекти с обществено предназначение, инсталации за обезвреждане и оползотворяване на отпадъци,  производството на захарни изделия.

Над 400 документа са публикувани са интернет страницата на РИОСВ – Пловдив с цел осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията. На 11 заинтересовани страни е предоставена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Вярвайки, че формирането на екологично самосъзнание е от изключителна важност за обществото, през РИОСВ организира редица образователни и информационни инициативи – иновативни открити уроци, мероприятия със студенти, бъдещи еколози, изложби и други.