Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив анализира резултатите от измерванията на качеството на въздуха и шума в село Шишманци и даде задължителни предписания
30.05.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) информира заинтересованата общественост за резултатите от измерванията на качеството на атмосферния въздух и шума на територията на село Шишманци, общ. Раковски, проведени съвместно с Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в отговор на оплаквания на местни жители от дейността на кариерата в землището на населеното място.

На 28 април на съгласувано със сигналоподателите място в регулационните граници на селището е разположена мобилна автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух. Измерванията на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух са извършвани в продължение на 10 денонощия. Резултатите показват, че измерените стойности са в съответствие с нормативно определените. Единствено на 02.05.2023 г. в часовия диапазон от 10:00 до 19:00 часа са регистрирани часови стойности по показател „фини прахови частици“ (ФПЧ10), които са по-високи в сравнение с останалите дни от обследвания период.

Проведени са и контролни измервания на еквивалентните нивата на шум, излъчвани в околната среда от кариера с. Шишманци с цел установяване на шумовото натоварване в района на обекта. Измерените стойности за дневен период съответстват на граничните стойности на еквивалентно ниво на шум по границата на производствената площадка на кариерата и в местата на въздействие (точки на измерване пред най-близките жилищни сгради в района на обекта).

След направен анализ на получените резултати по отношение на качеството на въздуха и шума в околната среда от РИОСВ – Пловдив са дадени предписания, като институцията извършва последващ контрол по тяхното изпълнение.

На концесионера на кариерата и на оператора на асфалтовата база в селото е предписано да предприемат допълнителни мерки за ограничаване на неорганизираното емитиране на прах при движението на транспортните средства. На основание чл. 19, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух на кмета на община Раковски са дадени препоръки да предприеме ефективни действия по компетентност, свързани с управлението на общинската инфраструктура и общинските дейности с цел осигуряване чистотата на въздуха в населеното място.

Като допълнителна мярка за ограничаване на шумовото въздействие върху най-близките жилищни сгради в района на кариерата вече е въведен нов режим на работа в обекта в часовия интервал 07:00 ч. до 19:00 часа, с което са ограничени шумните дейности през вечерния и нощния период (от 19:00 ч. до 07:00 ч).

За резултатите от проверките и извършения мониторинг РИОСВ – Пловдив е информирала писмено Регионалната здравна инспекция – Пловдив, РДНСК – Пловдив, жителите на Шишманци чрез кмета на селото и персонално всички граждани, подавали сигнали. На всички гореизброени заинтересовани страни е представен и по-подробен анализ на установеното при измерванията състояние на компонентите и факторите на околната среда, постъпващите замърсители и направените предписания.