Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив анализира резултатите от измерванията на качеството на въздуха и шума в село Шишманци и даде задължителни предписания
30.05.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) информира заинтересованата общественост за резултатите от измерванията на качеството на атмосферния въздух и шума на територията на село Шишманци, общ. Раковски, проведени съвместно с Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в отговор на оплаквания на местни жители от дейността на кариерата в землището на населеното място.

На 28 април на съгласувано със сигналоподателите място в регулационните граници на селището е разположена мобилна автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух. Измерванията на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух са извършвани в продължение на 10 денонощия. Резултатите показват, че измерените стойности са в съответствие с нормативно определените. Единствено на 02.05.2023 г. в часовия диапазон от 10:00 до 19:00 часа са регистрирани часови стойности по показател „фини прахови частици“ (ФПЧ10), които са по-високи в сравнение с останалите дни от обследвания период.

Проведени са и контролни измервания на еквивалентните нивата на шум, излъчвани в околната среда от кариера с. Шишманци с цел установяване на шумовото натоварване в района на обекта. Измерените стойности за дневен период съответстват на граничните стойности на еквивалентно ниво на шум по границата на производствената площадка на кариерата и в местата на въздействие (точки на измерване пред най-близките жилищни сгради в района на обекта).

След направен анализ на получените резултати по отношение на качеството на въздуха и шума в околната среда от РИОСВ – Пловдив са дадени предписания, като институцията извършва последващ контрол по тяхното изпълнение.

На концесионера на кариерата и на оператора на асфалтовата база в селото е предписано да предприемат допълнителни мерки за ограничаване на неорганизираното емитиране на прах при движението на транспортните средства. На основание чл. 19, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух на кмета на община Раковски са дадени препоръки да предприеме ефективни действия по компетентност, свързани с управлението на общинската инфраструктура и общинските дейности с цел осигуряване чистотата на въздуха в населеното място.

Като допълнителна мярка за ограничаване на шумовото въздействие върху най-близките жилищни сгради в района на кариерата вече е въведен нов режим на работа в обекта в часовия интервал 07:00 ч. до 19:00 часа, с което са ограничени шумните дейности през вечерния и нощния период (от 19:00 ч. до 07:00 ч).

За резултатите от проверките и извършения мониторинг РИОСВ – Пловдив е информирала писмено Регионалната здравна инспекция – Пловдив, РДНСК – Пловдив, жителите на Шишманци чрез кмета на селото и персонално всички граждани, подавали сигнали. На всички гореизброени заинтересовани страни е представен и по-подробен анализ на установеното при измерванията състояние на компонентите и факторите на околната среда, постъпващите замърсители и направените предписания.