Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Осем институции ще гласуват дали да се приеме ОВОС за изграждане на кариера за строителни материали в Момино село
27.04.2023

В петък, 28 април 2023 година в Информационния център на  Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) е насрочено заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС), на което ще се разгледа коригираният Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на  (ДОВОС) на инвестиционно предложение "Изграждане на кариера за добив на строителни материали - пясък и баластра на концесионна площ от 218 дка“ в землището на с. Момино село, общ. Раковски с възложител „Адванс“ ООД.

Възложителят на разглеждания доклад е длъжен да осигури присъствието на експертите, които са го изготвили. Те ще докладват разработките пред членовете на ЕЕС. Освен експерти от РИОСВ – Пловдив, с равно право на глас в съвета са включени и представители на Областна дирекция „Земеделие“, Регионална здравна инспекция – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Община Раковски, Кметство Момино село, Областна администрация – Пловдив, РДНСК – Пловдив. Решението за одобряване или неразрешаване на инвестиционното намерение се взима с обикновено мнозинство. Окончателното решение ще бъде предоставено от  РИОСВ – Пловдив в 7-дневен срок от постановяването му.  

Оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение е част от съгласувателна процедура по смисъла Закона за подземните богатства с компетентен орган – Министерството на енергетиката. РИОСВ - Пловдив извършва процедурата по ОВОС, следвайки стриктно екологичното законодателство, в частност Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС). Досега са преминали останалите етапи от нея. Иивестиционното намерение е консултирано със специализираните ведомства, след възлагане от РИОСВ – Пловдив е изготвен Доклад по ОВОС, а същият е представен пред заинтересованите граждани на обществено обсъждане, проведено през м. март в с. Момино село.