Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за обществено обсъждане на коригиран ДОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчова чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, с възложител: „Толи“ ЕООД
02.03.2023

  

На 07.04.2023г. от 18:00ч. в сградата на читалище „Съзнание 1914г. – с. Първенец, ул. Съединение №57, общ. Родопи се организира среща за обществено обсъждане на Коригиран и допълнен Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчова чука“ (210.249 дка), землище на с. Първенец, община Родопи, с възложител: „Толи“ ЕООД

 

Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в  Община Родопи и кметство с. Първенец, в РИОСВ-Пловдив, както и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив в ключова тема Превантивна дейност/ОВОС и ЕО/Доклади по ОВОС.

 

Писмени становища могат да се предоставят в Община Родопи, кметство с. Първенец, РИОСВ- Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана на информационни табла за обяви и съобщения, както и на интернет страниците на община Родопи и кметство с. Първенец. Обявата е публикувана от Възложителя във вестник Марица и сайт alo.bg.