Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив: Общественото обсъждане на доклада за ОВОС за кариерата в с. Първенец няма да е на 13 март
15.02.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) обяви, че общественото обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчова чука“ (210,249 дка), землище на с. Първенец, общ. Родопи“ с възложител „Толи“ ЕООД няма да се състои на 13 март 2023 година.

Причина за това са некоректното изпълнение на изискванията на чл. 17, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата), в който е описан точният ред за извършване на едно обществено обсъждане, отговорностите на възложителя и засегнатата община и кметство, както и уведомяването на населението и компетентния орган.

В екоинспекцията са постъпили пет писма от страна от дружеството-възложител, от кметовете на община Родопи и кметство Първенец с предложения и възражения за начален час на общественото обсъждане на 13 март, като са коментирани 10:00, 13:00 и 18:00 часа. Тези разногласия също водят до неизпълнение на изискванията за реда на Наредбата.

Директорът на РИОСВ – Пловдив е обяснил на фирмата, кметството и общината какви са процедурните им пропуски и е дал указания как да изпълнят изискванията и реда на екологичното законодателство правилно. След уточняването на мястото, датата и часа за провеждане на срещата за обществено обсъждане, екоинспекцията като компетентен орган ще ги оповести на интернет-страницата си най-малко 30 дни предварително, за да може всички заинтересовани страни да бъдат информирани.