Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив: Общественото обсъждане на доклада за ОВОС за кариерата в с. Първенец няма да е на 13 март
15.02.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) обяви, че общественото обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчова чука“ (210,249 дка), землище на с. Първенец, общ. Родопи“ с възложител „Толи“ ЕООД няма да се състои на 13 март 2023 година.

Причина за това са некоректното изпълнение на изискванията на чл. 17, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата), в който е описан точният ред за извършване на едно обществено обсъждане, отговорностите на възложителя и засегнатата община и кметство, както и уведомяването на населението и компетентния орган.

В екоинспекцията са постъпили пет писма от страна от дружеството-възложител, от кметовете на община Родопи и кметство Първенец с предложения и възражения за начален час на общественото обсъждане на 13 март, като са коментирани 10:00, 13:00 и 18:00 часа. Тези разногласия също водят до неизпълнение на изискванията за реда на Наредбата.

Директорът на РИОСВ – Пловдив е обяснил на фирмата, кметството и общината какви са процедурните им пропуски и е дал указания как да изпълнят изискванията и реда на екологичното законодателство правилно. След уточняването на мястото, датата и часа за провеждане на срещата за обществено обсъждане, екоинспекцията като компетентен орган ще ги оповести на интернет-страницата си най-малко 30 дни предварително, за да може всички заинтересовани страни да бъдат информирани.