Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списък на недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”
30.01.2023

 

Препис - извлечение

            от протокола на комисията, назначена със Заповед № РД-8 / 09.01.2023г. на Директора на РИОСВ-Пловдив за провеждане на конкурсна процедура за заемане на длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

            до конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители:

            НЕ ДОПУСКА до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Божидар Паунов

Представените документи, удостоверяващи професионален опит, не съответстват на посочените изисквания за:

 

Професионален опит –  1 година или минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/         инж. Любка Караманова – Директор на дирекция КОС