Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списък на допуснати кандидати за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”
30.01.2023

 

Препис - извлечение

         от протокола на комисията, назначена със Заповед № РД-8 / 09.01.2023г. на Директора на РИОСВ-Пловдив за провеждане на конкурсна процедура за заемане на длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

         до конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители:

            А) Допуска до конкурс следните кандидати:

            1. Борислава Василева

            2. Георги Видев

            3. Лазаринка Бесалева

            4. Илиян Арабаджиев

            Б) Изпити и регламент за провеждане:

            1. Допуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, трябва да се явят за решаване на тест на 09.02.2023 г.  от 10:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица” № 122, ет. 2, „Информационен център". Същите трябва да представят документ за самоличност. Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта, с 20 затворени въпроса, с един верен отговор. Един от кандидатите ще изтегли чрез жребий един от вариантите на теста и ще го обяви на всички кандидати. Продължителността на провеждане на теста ще бъде 60 минути, от момента на получаването му. Всеки верен отговор носи на кандидата 5 точки, като максималният брой точки е 100 точки, при 20 верни отговора. До участие в интервю ще бъдат допуснати кандидатите, получили не по-малко от  75 точки, или 15 верни отговора.

            2. Резултатите от теста ще бъдат обявени на 09.02.2023 г. до 13:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център" и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив, а именно: http://plovdiv.riosv.com

            3. Успешно издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю на 09.02.2023 г.  от 14:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център". Същите следва да представят документ за самоличност.

            4. Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, залегнали в информацията за длъжността (Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители). На кандидатите ще бъдат задавани еднакви въпроси от комисията, степента в която същите притежават необходимите професионални знания и умения за изпълнение на длъжността. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:

                       5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

                       4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

                       3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

                       2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;

                       1 – не отговаря на изискванията за длъжността

         За успешно издържал интервюто, ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка 4.

            5. Комисията определи коефициента, с който ще се умножат резултатите  на кандидатите от теста и интервюто предвид относителната им тежест при преценка на качествата на кандидата за заемане на конкурсната длъжност: Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4; Резултатът  от интервюто се умножава по коефициент – 5

         Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от проведените изпити, умножени със съответните коефициенти.

         Комисията ще класира от първо до трето място кандидатите, получили най-високи резултати.

Информационни източници за подготовка:

1. Административнопроцесуален кодекс

2. Закон за управление на отпадъците;

3. Закон за опазване на околната среда;

4. Закон за административните нарушения и наказания;

5. Правилник за устройството и дейността на РИОСВ;

6. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;

7. Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/         инж. Любка Караманова – Директор на дирекция КОС