Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Важна информация за притежателите на разрешителни по Закона за водите
26.01.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) напомня на всички водоползватели, притежаващи разрешителни за заустване, издадени от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) по реда на чл. 46, ал. 1, т.3, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ), че съгласно чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ те са задължени да представят в екоинспекцията Доклад за изпълнение на условията в разрешителните. Срокът за представянето му е 31 март, като това може да стане и по електронен път чрез официалната електронна поща на инспекцията [email protected], както и чрез Системата за сигурно електронно връчване.

РИОСВ - Пловдив отбелязва, че зачестява погрешното изпращане до екоинспекцията на декларации по чл. 194б от Закона за водите от страна на титулярите на разрешителни, свързани с дължимите такси за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Тези декларации следва да се представят единствено пред БДИБР.