Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ - Пловдив обсъдиха с представители на общините проблеми, свързани с управлението на отпадъци и на защитените територии в областта
26.02.2010

На среща в РИОСВ-Пловдив днес екоексперти и представители на 17 общини обсъдиха проблеми, свързани с прилагането на екологичното законодателство в областта на управлението на отпадъци и на защитените зони по „Натура 2000”. В хода на обсъждането беше изтъкнато значението на координацията на усилията на експертите от РИОСВ и на общинските експерти при контрола върху фирмите, най-вече за набирането на точна информация за количествата събрани отпадъци. Пълнотата на информацията е особено важна при предстоящето актуализиране на общинските програми в тази област. Представителите на инспекцията изтъкнаха значението на ефективната организация на разделно събиране на отпадъци с цел намаляванто на количествата депонирани отпадъци. На общинските еколози бяха дадени препоръки за по-стриктен контрол поразделното събиране на отпадъците,  както и на годишните отчети по отпадъци и разрешителните режими на фирмите, работещи на територията на техните общини. Във връзка с нормативната база и лостовете, които общинските еколози имат, за да упражняват по-строг контрол върху спазването на екологичното законодателство бяха коментирани предстоящите промени в Закона за управление на отпадъцити в частта за увеличаване на правомощията на общините. Като важен инструмент за решаване на много от проблемите в сферата на отпадъците беше отбелязана възможността на общините да се сдружават за реализация на проекти в тази посока. Представителите на общините използваха срещата, за да уточнят и някои свои взаимоотношения. От община Пловдив напомниха, че според комплексното разрешително за работа на депото край Цалапица е задължително всяка, извозваща там отпадъците си община сключи договор с оператора му.

По темата за защитените зони по „Натура 2000” акцентът беше върху стопанисването и управлението на зоните, както и върху възможностите, които нормативната уредба дава за развиване на дейности в тях и източниците за финансирането им.