Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ - Пловдив обсъдиха с представители на общините проблеми, свързани с управлението на отпадъци и на защитените територии в областта
26.02.2010

На среща в РИОСВ-Пловдив днес екоексперти и представители на 17 общини обсъдиха проблеми, свързани с прилагането на екологичното законодателство в областта на управлението на отпадъци и на защитените зони по „Натура 2000”. В хода на обсъждането беше изтъкнато значението на координацията на усилията на експертите от РИОСВ и на общинските експерти при контрола върху фирмите, най-вече за набирането на точна информация за количествата събрани отпадъци. Пълнотата на информацията е особено важна при предстоящето актуализиране на общинските програми в тази област. Представителите на инспекцията изтъкнаха значението на ефективната организация на разделно събиране на отпадъци с цел намаляванто на количествата депонирани отпадъци. На общинските еколози бяха дадени препоръки за по-стриктен контрол поразделното събиране на отпадъците,  както и на годишните отчети по отпадъци и разрешителните режими на фирмите, работещи на територията на техните общини. Във връзка с нормативната база и лостовете, които общинските еколози имат, за да упражняват по-строг контрол върху спазването на екологичното законодателство бяха коментирани предстоящите промени в Закона за управление на отпадъцити в частта за увеличаване на правомощията на общините. Като важен инструмент за решаване на много от проблемите в сферата на отпадъците беше отбелязана възможността на общините да се сдружават за реализация на проекти в тази посока. Представителите на общините използваха срещата, за да уточнят и някои свои взаимоотношения. От община Пловдив напомниха, че според комплексното разрешително за работа на депото край Цалапица е задължително всяка, извозваща там отпадъците си община сключи договор с оператора му.

По темата за защитените зони по „Натура 2000” акцентът беше върху стопанисването и управлението на зоните, както и върху възможностите, които нормативната уредба дава за развиване на дейности в тях и източниците за финансирането им.