Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив санкционира значителен брой замърсители на водите през декември
05.01.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) издаде 9 наказателни постановления за нарушения на екологичното законодателство през последния месец на миналата година, с които наложи на нарушителите санкции и глоби в общ размер на 28 000 лева. Екоинспекцията санкционира и трима оператори за констатирани наднормени замърсявания на водите и въздуха в общ размер от над 7 000 лева/месец, които те трябва да плащат ежемесечно до преустановяване на замърсяването.

През декември институцията сключи 3 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, са наложени имуществени санкции с общ размер 7 700 и глоба в размер на 980 лева.

Освен тях за констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони от РИОСВ - Пловдив съставиха и 7 акта на нарушителите.

Прави впечатление, че при извършените проверки и проведените пробонабирания експертите констатират все повече нарушения на законодателството в областта на водите. Осем от деветте наказателни постановления, както и четири от актовете са съставени на производствени предприятия и на ВиК-оператора за наднормено замърсени пречистени отпадъчни води, превишение на емисионните норми, заложени в разрешителните за заустване, ползване на водни обекти, без необходимото основание за това. Наблюдават се затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води и канализационните мрежи в добро техническо и експлоатационно състояние.

В сметката на пловдивската екоинспекция през декември постъпиха близо 44 000 лева от платени наложени  глоби и санкции от предходни периоди.