Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив санкционира значителен брой замърсители на водите през декември
05.01.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) издаде 9 наказателни постановления за нарушения на екологичното законодателство през последния месец на миналата година, с които наложи на нарушителите санкции и глоби в общ размер на 28 000 лева. Екоинспекцията санкционира и трима оператори за констатирани наднормени замърсявания на водите и въздуха в общ размер от над 7 000 лева/месец, които те трябва да плащат ежемесечно до преустановяване на замърсяването.

През декември институцията сключи 3 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, са наложени имуществени санкции с общ размер 7 700 и глоба в размер на 980 лева.

Освен тях за констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони от РИОСВ - Пловдив съставиха и 7 акта на нарушителите.

Прави впечатление, че при извършените проверки и проведените пробонабирания експертите констатират все повече нарушения на законодателството в областта на водите. Осем от деветте наказателни постановления, както и четири от актовете са съставени на производствени предприятия и на ВиК-оператора за наднормено замърсени пречистени отпадъчни води, превишение на емисионните норми, заложени в разрешителните за заустване, ползване на водни обекти, без необходимото основание за това. Наблюдават се затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води и канализационните мрежи в добро техническо и експлоатационно състояние.

В сметката на пловдивската екоинспекция през декември постъпиха близо 44 000 лева от платени наложени  глоби и санкции от предходни периоди.