Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списък на недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”
05.12.2022

 

 

       

Препис - извлечение

 

от протокола на комисията, назначена със Заповед № РД-310/29.11.2022г.,  на Директора на РИОСВ-Пловдив за провеждане на конкурсна процедура за заемане на длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители:

Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Божидар Паунов

Представените документи, удостоверяващи професионален опит, не съответстват на посочените изисквания за:

 

Професионален опит –  1 година или минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг.

2.

Таня Младенова

Представените документи, удостоверяващи допълнителни изисквания за заемане на длъжността, не съответстват на посочените изисквания за:

 

Притежаваното образование да е в Професионална област – Природни науки, Професионално направление – Биология

3.

Илина Бесалева

Представените документи, удостоверяващи допълнителни изисквания за заемане на длъжността, не съответстват на посочените изисквания за:

 

Притежаваното образование да е в Професионална област – Природни науки, Професионално направление – Биология

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/