Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив провежда процедурите по ОВОС, стриктно следвайки законовите изисквания
20.11.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) провежда процедурите по оценка на въздействието на околната среда (ОВОС), следвайки стриктно законовите изисквания. Институцията предоставя и пълен достъп до информация на всички заинтересовани страни – чрез сайта си, чрез медиите и по реда на Закона за достъп до обществена информация.


Следвайки политиката си на прозрачност и с оглед големия обществен интерес, РИОСВ - Пловдив информира заинтересованите граждани за Инвестиционните намерения за кариери в землището на с. Горнослав, общ. Асеновград относно процедурите по ОВОС.

За населеното място през последните години в екоинспекцията има внесени 3 инвестиционни предложения от възложителя “Запрянови – 03“ ООД.

През 2015 г. е подадено уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кариери за добив на мрамори и баластра в южната част от концесионна площ „Делчевото-2“ (66,165 дка), землище на с. Горнослав, общ. Асеновград“. Проведена е изискуемата по закон процедура, като е издадено решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС № ПВ-37-ПР/2016 г. с характер „да не се извършва ОВОС“.

Решението за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС е било обект на съдебен контрол за законосъобразност от две съдебни инстанции, а със свое Решение № 235/08.01.2018 г. Върховния административен съд на Република България (ВАС) се произнася окончателно, като отхвърля жалбите и потвърждава решението за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. За времето на съдебното обжалване 5-годишният срок, предвиден в Закона за опазване на околната среда спира да тече до произнасяне на Съда с влязло в сила съдебно решение. Решението губи правно действие на 08.01.2023 г. и към настоящия момент то е в законова сила.

Процедурата по ОВОС, провеждана в Екоинспекцията за визираното ИП към момента е изцяло приключила. Концесията за добив на подземни богатства съгласно Закона за подземните богатства е в правомощията на Министерството на енергетиката.

По внесеното през 2017 г. уведомление за ИП „Изграждане на кариера за добив на мрамори в находище „Делчевото – 1“ (участък „Вратицата юг“)“ е проведена процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Издадено е Решение № ПВ-119-ПР/30.06.2017 г. да се извърши ОВОС. Тъй като повече от 12 месеца след това решение възложителят не е внесъл за консултация в РИОСВ – Пловдив изискуемата документация по задание за обхват на ОВОС, директорът на РИОСВ - Пловдив като компетентен орган е прекратил започнатата процедура.

През 2022 г. възложителят „Запрянови – 03“ ООД инициира нова процедура по реда на Закона за опазване на околната среда. Той внася уведомление за ИП „Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесионна площ „Вратицата“ (219,207 дка) в землището на с. Добростан, общ. Асеновград, област Пловдив“ в РИОСВ – Пловдив. Регистрирано е с вх. № ОВОС-1709/13.06.2022 г. и е в начален етап от процедурата по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

След провеждане на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, РИОСВ - Пловдив ще се произнесе с Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС. Екоинспекцията ще съобрази постъпилите по време на процедурата становища на заинтересованите страни и обществеността, компетентните органи (Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и други специализирани ведомства и организации, включително Министерство на енергетиката, „ВиК“ ЕООД – Пловдив, общината, местни сдружения, също така и становищата на населението от посочените населени места и др.)