Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив провежда процедурите по ОВОС, стриктно следвайки законовите изисквания
20.11.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) провежда процедурите по оценка на въздействието на околната среда (ОВОС), следвайки стриктно законовите изисквания. Институцията предоставя и пълен достъп до информация на всички заинтересовани страни – чрез сайта си, чрез медиите и по реда на Закона за достъп до обществена информация.


Следвайки политиката си на прозрачност и с оглед големия обществен интерес, РИОСВ - Пловдив информира заинтересованите граждани за Инвестиционните намерения за кариери в землището на с. Горнослав, общ. Асеновград относно процедурите по ОВОС.

За населеното място през последните години в екоинспекцията има внесени 3 инвестиционни предложения от възложителя “Запрянови – 03“ ООД.

През 2015 г. е подадено уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кариери за добив на мрамори и баластра в южната част от концесионна площ „Делчевото-2“ (66,165 дка), землище на с. Горнослав, общ. Асеновград“. Проведена е изискуемата по закон процедура, като е издадено решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС № ПВ-37-ПР/2016 г. с характер „да не се извършва ОВОС“.

Решението за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС е било обект на съдебен контрол за законосъобразност от две съдебни инстанции, а със свое Решение № 235/08.01.2018 г. Върховния административен съд на Република България (ВАС) се произнася окончателно, като отхвърля жалбите и потвърждава решението за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. За времето на съдебното обжалване 5-годишният срок, предвиден в Закона за опазване на околната среда спира да тече до произнасяне на Съда с влязло в сила съдебно решение. Решението губи правно действие на 08.01.2023 г. и към настоящия момент то е в законова сила.

Процедурата по ОВОС, провеждана в Екоинспекцията за визираното ИП към момента е изцяло приключила. Концесията за добив на подземни богатства съгласно Закона за подземните богатства е в правомощията на Министерството на енергетиката.

По внесеното през 2017 г. уведомление за ИП „Изграждане на кариера за добив на мрамори в находище „Делчевото – 1“ (участък „Вратицата юг“)“ е проведена процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Издадено е Решение № ПВ-119-ПР/30.06.2017 г. да се извърши ОВОС. Тъй като повече от 12 месеца след това решение възложителят не е внесъл за консултация в РИОСВ – Пловдив изискуемата документация по задание за обхват на ОВОС, директорът на РИОСВ - Пловдив като компетентен орган е прекратил започнатата процедура.

През 2022 г. възложителят „Запрянови – 03“ ООД инициира нова процедура по реда на Закона за опазване на околната среда. Той внася уведомление за ИП „Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесионна площ „Вратицата“ (219,207 дка) в землището на с. Добростан, общ. Асеновград, област Пловдив“ в РИОСВ – Пловдив. Регистрирано е с вх. № ОВОС-1709/13.06.2022 г. и е в начален етап от процедурата по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

След провеждане на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, РИОСВ - Пловдив ще се произнесе с Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС. Екоинспекцията ще съобрази постъпилите по време на процедурата становища на заинтересованите страни и обществеността, компетентните органи (Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и други специализирани ведомства и организации, включително Министерство на енергетиката, „ВиК“ ЕООД – Пловдив, общината, местни сдружения, също така и становищата на населението от посочените населени места и др.)