Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши близо 150 проверки през октомври
09.11.2022

През месец октомври експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) извършиха 147 проверки на 110 обекта, реагираха на 49 сигнала и жалби и съставиха 14 акта на нарушители на екологичното законодателство.

Засилено внимание в контролната дейност през месеца бе фокусирано към състоянието на въздуха, като тази тема е от изключителна важност за територията на област Пловдив, особено със започването на отоплителния сезон. Най-много са установените нарушители на Закона за чистотата на атмосферния въздух през октомври. Девет акта са получили производствени дружества, които не са спазили изискванията да предоставят на екоинспекцията информация и отчети за дейността си или не са провеждали собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от производствените им мощности.

Четири акта са съставени на юридически лица, за които е установено, че са нарушили изискванията на Закона за водите – сред тях са хотел с ресторант и цех в община Родопи, център за търговия, сервиз и ремонт на кари и почистваща техника в с. Бенковски, две винарски изби в Съединение и Перущица. След проведен мониторинг е установено, че те са превишили нормите за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, определени в разрешителните им за заустване на отпадъчни води.

Акт е връчен и на физическо лице от село Първенец, общ. Родопи, за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. До това се е стигнало, след като експертите на екоинспекцията са установили изсичане и изкореняване на дървесна растителност и премахване на повърхностния почвен слой в поземлени имоти,  попадащи в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, без да е проведена изискуемата процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на защитените зони.

През месеца експертите са разгледали и извършили необходимите процедури по оценка на въздействието върху околната среда за внесени в инспекцията 256 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти.

За да насочи вниманието на гражданите, местните администрации и бизнеса, РИОСВ – Пловдив продължава информационната кампания, свързана с отговорността за опазване на атмосферния въздух и причините за замърсяването му.