Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив информира за проведената процедура за пробива под Водната палата
20.10.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) информира заинтересованите граждани, че предвид засиления обществен интерес и в изпълнение изискванията на Закона за достъп до обществена информация на 18.10.2022 година на сайта на институцията бяха публикувани издадените документи относно инвестиционно предложение „Пробив на Водна палата – транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица – Юг“ - тук

Уведомление за инвестиционното предложение за пробива под Водната палата в гр. Пловдив е депозирано от страна на община Пловдив в РИОСВ – Пловдив през 2013 година. За него е проведена процедура по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и е издадено становище. Съгласно изискванията на същата наредба то е публикувано на сайта на инспекцията в законоустановения срок (на 3.06.2013 г.) и е публично достъпно до 2019 година.

Към момента всички становища по чл. 2, ал. 2, издадени между 2012 и средата на 2017 година (включително становището на РИОСВ – Пловдив от 2013 година) са със статус „архивирани“ чрез прекратяване на публичния достъп. Причини за това са липсата на законово регламентиран период от време, в който информацията следва да бъде публично достъпна в интернет и необходимостта от спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

През 2022 година в екоинспекцията е внесена допълнителна информация за частични изменения на параметрите на инвестиционното намерение, по които РИОСВ – Пловдив се е произнесла с писмо на 15 август 2022 година.