Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив информира за проведената процедура за пробива под Водната палата
20.10.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) информира заинтересованите граждани, че предвид засиления обществен интерес и в изпълнение изискванията на Закона за достъп до обществена информация на 18.10.2022 година на сайта на институцията бяха публикувани издадените документи относно инвестиционно предложение „Пробив на Водна палата – транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица – Юг“ - тук

Уведомление за инвестиционното предложение за пробива под Водната палата в гр. Пловдив е депозирано от страна на община Пловдив в РИОСВ – Пловдив през 2013 година. За него е проведена процедура по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и е издадено становище. Съгласно изискванията на същата наредба то е публикувано на сайта на инспекцията в законоустановения срок (на 3.06.2013 г.) и е публично достъпно до 2019 година.

Към момента всички становища по чл. 2, ал. 2, издадени между 2012 и средата на 2017 година (включително становището на РИОСВ – Пловдив от 2013 година) са със статус „архивирани“ чрез прекратяване на публичния достъп. Причини за това са липсата на законово регламентиран период от време, в който информацията следва да бъде публично достъпна в интернет и необходимостта от спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

През 2022 година в екоинспекцията е внесена допълнителна информация за частични изменения на параметрите на инвестиционното намерение, по които РИОСВ – Пловдив се е произнесла с писмо на 15 август 2022 година.