Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Предстои извозване на ферментационен продукт от биоцентралата в с. Труд
13.10.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) информира, че в периода 14 – 30 октомври 2022 година предстои източване и извозване на ферментационeн продукт от биоцентралата в с. Труд, общ. Марица, останал след спирането ѝ. С материала се предвижда да бъдат наторени земеделски земи, разположени в източна посока от инсталацията.

Екоинспекцията е определила схема, поставила е строги изисквания, които трябва да се спазват при осъществяване на процеса и ще осъществява стриктен контрол по изпълнението им. Дейността по източването на ферментационния продукт ще се извършва в работно време след последователно премахване на поставените към момента пломби от всеки биореактор една по една и ще се преустановява не по-късно от 17:30 часа на същия ден. Разпломбираните кранове ще се пломбират повторно от експерти на институцията. Указано е транспортът да се осъществява през вътрешни пътища, фиксиран е броят на транспортните средства, уточнени са регистрационните им номера и максимално позволените курсове на ден. Предвижда се при евентуално възникване на ситуации, водещи до замърсяване на околната среда, разпломбирането да бъде незабавно преустановено.

На оператора е указано, че дейностите следва да са съобразени с изискванията на Общите мерки при употреба на азотсъдържащи торове от Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони, утвърдена със Заповеди № РД-09-222/27.02.2020 г. и № РД-237/17.03.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Министъра на околната среда и водите, както и със забраната да се внасят азотсъдържащи торове при полски култури, трайни култури, овощни насаждения, ливади и постоянни пасища в периода от 1 ноември до 20 февруари.За предстоящите дейности директорът на РИОСВ – Пловдив е уведомил писмено всички заинтересовани страни: областния управител на Пловдив, кметовете на община Марица и на с. Труд, директорите на ОДБХ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РЗИ – Пловдив, както и Сдружението с нестопанска цел „Бъдеще за село Труд“.

Припомняме, че дейността на централата по производство на електроенергия беше спряна чрез наложена принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед № РД-244 от 12.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, като бе осъществено запечатване чрез пломбиране на когенератора на предприятието. С предвижданото временно премахване на пломбите на биореакторите не се възобновява дейността на  централата по производство на електроенергия и не се отменя ПАМ.