Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Предстои извозване на ферментационен продукт от биоцентралата в с. Труд
13.10.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) информира, че в периода 14 – 30 октомври 2022 година предстои източване и извозване на ферментационeн продукт от биоцентралата в с. Труд, общ. Марица, останал след спирането ѝ. С материала се предвижда да бъдат наторени земеделски земи, разположени в източна посока от инсталацията.

Екоинспекцията е определила схема, поставила е строги изисквания, които трябва да се спазват при осъществяване на процеса и ще осъществява стриктен контрол по изпълнението им. Дейността по източването на ферментационния продукт ще се извършва в работно време след последователно премахване на поставените към момента пломби от всеки биореактор една по една и ще се преустановява не по-късно от 17:30 часа на същия ден. Разпломбираните кранове ще се пломбират повторно от експерти на институцията. Указано е транспортът да се осъществява през вътрешни пътища, фиксиран е броят на транспортните средства, уточнени са регистрационните им номера и максимално позволените курсове на ден. Предвижда се при евентуално възникване на ситуации, водещи до замърсяване на околната среда, разпломбирането да бъде незабавно преустановено.

На оператора е указано, че дейностите следва да са съобразени с изискванията на Общите мерки при употреба на азотсъдържащи торове от Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони, утвърдена със Заповеди № РД-09-222/27.02.2020 г. и № РД-237/17.03.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Министъра на околната среда и водите, както и със забраната да се внасят азотсъдържащи торове при полски култури, трайни култури, овощни насаждения, ливади и постоянни пасища в периода от 1 ноември до 20 февруари.За предстоящите дейности директорът на РИОСВ – Пловдив е уведомил писмено всички заинтересовани страни: областния управител на Пловдив, кметовете на община Марица и на с. Труд, директорите на ОДБХ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РЗИ – Пловдив, както и Сдружението с нестопанска цел „Бъдеще за село Труд“.

Припомняме, че дейността на централата по производство на електроенергия беше спряна чрез наложена принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед № РД-244 от 12.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, като бе осъществено запечатване чрез пломбиране на когенератора на предприятието. С предвижданото временно премахване на пломбите на биореакторите не се възобновява дейността на  централата по производство на електроенергия и не се отменя ПАМ.