Други
  2023
  август (2)
  юли (3)
  февруари (2)
  януари (3)
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол с окончателен резултат от провеждането на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция КОС отдел УООП
05.08.2022

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 ОТ

ПРОТОКОЛ № 7 / 04.08.2022г.

от заседание на комисията назначена със Заповед № РД - 196/25.07.2022 г., на Директора на РИОСВ-Пловдив, за провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, в Регионална инспекция по околната среда и водите - град Пловдив

С П И С Ъ К

 С ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”, ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ”,

 

 

 

Име, презиме

и фамилия на

кандидата

Резултат

от начина

по чл. 33

Коефи-

циент

Резултат

от интер-

вюто

Коефи-

циент

Окон-

чате-

лен ре-

зултат

 

  1. Ванеса  Георгиева

3,25

4

0

5

13,00

               

 

            На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на получените резултати от проведения конкурс, комисията приключва конкурсната процедура без класиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Любка Караманова – Директор на дирекция КОС /п/