Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив установи 14 еконарушители през месец юли
04.08.2022

Над 130 са контролните проверки, осъществени от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) през месец юли. При тях екоекспертите са констатирали административни нарушения на екологичното законодателство, за което са  съставили 14 акта на физически и юридически лица.

Най-чести са установените нарушения на Закона за водите. Актове за  превишаване нормите на индивидуалните емисионни ограничения са връчени на ВиК-оператора за установени нарушения в гр. Кричим и на завод от военнопромишления комплекс в гр. Сопот. За заустване на непречистени отпадъчни води без издадено разрешително или за разрешително с изтекъл срок на действие ще бъдат санкционирани Цех за производство на плодови продукти в с. Катуница, общ. Марица, както и ВиК-оператора, обслужващ канализационната система в с. Кочево, общ. Садово. След извършена проверка по получен сигнал и установен компрометиран участък на канализационна мрежа, вследствие на което е имало изтичане на непречистени отпадъчни води в гр. Първомай,  на дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Пловдив също е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Актове са съставени и за нарушители на Закона за чистота на атмосферния въздух – на община Куклен за непостигане на ежегодно намаление на броя на превишенията на средноденонощната норма за фини прахови частици и на едноличен търговец в с. Труд, общ. Марица за непредставена информация за консумацията на разтворители.

Три от актовете са за нарушения на Закона за биологичното разнообразие. Те са съставени на физическо лице - собственик на зоомагазин в гр. Пловдив, който не е внесъл в изискуемия срок необходимите документи за регистрация на три екземпляра сив папагал жако, каквито са изискванията на Европейския регламент за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.

Шестдесет проверки през юли са извършили експертите на РИОСВ - Пловдив по отношение спазване законодателството за управление на отпадъците. Съставен е акт на кмета на община Първомай за неизпълнено предписание за почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на града и прилежащите територии. Установено е и нарушение на дружество за непредоставяне на информация в срок за предстоящ трансграничен превоз на отпадъци.

Констатирани са и нарушения от страна на кметовете на община Пловдив и на община Карлово за неизпълнение на условия, поставени в Комплексните разрешителни на регионалните депа за неопасни отпадъци, за което предстои да бъдат санкционирани.

През изминалия месец екоинспекцията е провела контролни измервания на нивата на шума, излъчван в околната среда в два обекта (Млекопреработващо предприятие в с. Дълбок извор, общ. Първомай и в Цех за производство на шнурове за мартеници и текстилни въжета в с. Труд, общ. Марица), които са показали, че измерените стойности съответстват на законоустановените норми.

През летния месец РИОСВ – Пловдив е извършила и проверки на билкозаготвителни пунктове за спазване изискванията на Закона за лечебните растения. Осъществен е контрол в защитените местности „Усойката“ и „Марциганица“, както и в резерват „Червената стена“, правени са проверки за установяване на състоянието на защитени вековни дървета. При тези проверки не са отчетени нарушения на екозаконодателството. 

РИОСВ – Пловдив е спасила и 13 защитени диви птици, като след получени сигнали  е изпратила за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора девет бели щъркела, сова, кукумявка, кълвач и бързолет.