Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списък на допуснати кандидати за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”
25.07.2022

 Препис - извлечение

от протокола на комисията, назначена със Заповед № РД-196/25.07.2022г.,  на Директора на РИОСВ-Пловдив за провеждане на конкурсна процедура за заемане на длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители:

А) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Ванеса Георгиева

 

Б) Изпити и регламент за провеждане:

1. Допуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, трябва да се явят за решаване на тест на 03.08.2022 г.  от 10:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица” № 122, ет. 2, „Информационен център". Същите трябва да представят документ за самоличност. Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта, с 20 затворени въпроса, с един верен отговор. Един от кандидатите ще изтегли чрез жребий един от вариантите на теста и ще го обяви на всички кандидати. Продължителността на провеждане на теста ще бъде 60 минути, от момента на получаването му. Всеки верен отговор носи на кандидата 5 точки, като максималният брой точки е 100 точки, при 20 верни отговора. До участие в интервю ще бъдат допуснати кандидатите, получили не по-малко от  75 точки, или 15 верни отговора.

2. Резултатите от теста ще бъдат обявени на 03.08.2022 г. до 17:30 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център" и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив, а именно: http://plovdiv.riosv.com

3. Успешно издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю на 04.08.2022 г.  от 10:00   ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център". Същите следва да представят документ за самоличност.

4. Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, залегнали в информацията за длъжността (Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители). На кандидатите ще бъдат задавани еднакви въпроси от комисията, степента в която същите притежават необходимите професионални знания и умения за изпълнение на длъжността. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:

                       5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

                       4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

                       3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

                       2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;

                       1 – не отговаря на изискванията за длъжността

За успешно издържал интервюто, ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка 4.

5. Комисията определи коефициента, с който ще се умножат резултатите  на кандидатите от теста и интервюто предвид относителната им тежест при преценка на качествата на кандидата за заемане на конкурсната длъжност:

- Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4

- Резултатът  от интервюто се умножава по коефициент – 5

Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от проведените изпити, умножени със съответните коефициенти.

Комисията ще класира от първо до трето място кандидатите, получили най-високи резултати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /п/