Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив представя обобщена информация за дейността си по подобряване на въздуха в община Пловдив за последната година
20.07.2022

 

Една година след Решение на Върховен касационен съд на Р България № 60155 от 22.07.2021 г., с което Община Пловдив и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) бяха задължени да предприемат ефективни действия за достигане на нормативно допустимите концентрации на фини прахови частици в община Пловдив в срок от 12 месеца, екоинспекцията информира заинтересованата общественост за състоянието на атмосферния въздух на територията на общината и за предприетите действия от страна на институцията.

Съгласно компетентностите си по екологичното законодателство за опазване чистотата на атмосферния въздух  (в частност Закона за опазване на околната среда и Закона за чистотата на атмосферния въздух) РИОСВ - Пловдив следва последователна политика, включваща няколко аспекта: анализ на данните от провеждания мониторинг, засилен контрол на промишлените източници на замърсяване, контрол върху изпълнението на заложените от общината мерки и дейности по информиране на обществеността.

За периода 22 юли 2021 година – 21 юли 2022 година анализът на провеждания мониторинг на РИОСВ – Пловдив показва 37 дни с превишения по показател „фини прахови частици“ (ФПЧ10) на автоматична измервателна станция (АИС) „Каменица“ и 70 дни на АИС „Тракия“, като трябва да се отбележи, че през месеците март и април тази година Националният институт по метеорология и хидрология е установил пренос на прах от Сахара на територията на страната. Екологичното законодателство допуска дните с превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10 рамките на календарната година да са най-много 35.

През последната, както и през предходните години, РИОСВ – Пловдив е осъществявала стриктен контрол на промишлените източници на замърсяване на атмосферния въздух. За горецитирания едногодишен период експерти на инспекцията са извършили 60 проверки на предприятия на територията на община Пловдив по компонент „атмосферен въздух“. За периода са съставени четири акта за установяване на административни нарушения и е наложена текуща месечна санкция за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и ограничения. Срещу един от нарушителите е образувано досъдебно производство, като случаят е поет от Районната прокуратура.

За периода екоинспекцията е осъществявала и активен контрол върху изпълнението на заложените мерки, залегнали в Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на община Пловдив (2018-2023 г.). През месец януари РИОСВ – Пловдив състави, а през месец март 2022 година връчи на кмета на община Пловдив акт за установяване на административно нарушение заради неизпълнение на мерки от Плана за действие към Програмата. Актът е на основание чл.42а, ал. 3 във връзка с чл. 27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Административнонаказателното производство е по-конкретно заради констатацията, че община Пловдив не е организирала изпълнението на 3 от мерките в общинската програма, които трябваше да бъдат приключили до 31 декември 2021 година, а до този срок дори не са стартирали:

  • Въвеждане на ограничения за движението на лични автомобили в централна градска част при неблагоприятни метеорологични условия и завишена концентрация на ФПЧ10 или азотен диоксид;
  • Спазване на изисквания към съдържанието на пусканите на пазара твърди горива;
  • Създаване на фонд/сметка за финансиране на проекти за подобряване на  КАВ.

На 17.03.2022 г. е подписано Споразумение на основание чл. 58г, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) между РИОСВ – Пловдив и кмета на Община  Пловдив за неизпълнение на горецитираните три мерки, с което той признава виновното си бездействие. Кметът е заплатил и изискуемата по ЗАНН санкция.

Не на последно място през последния едногодишен период пловдивската екоинспекция засили дейностите си по информиране на обществеността за състоянието на атмосферния въздух в община Пловдив и мерките, които всеки един гражданин, бизнес и общност биха могли да предприемат за подобряването му. РИОСВ - Пловдив създаде специален раздел на сайта си, където освен информация за състоянието на атмосферния въздух, периодично публикува и актуална информация под формата на таблица за всички дейности и задачи, предвидени в общинския план и степента им на изпълнение. Институцията публикува в сайта си ежемесечни и годишни отчети, чрез които периодично информира заинтересованите лица за концентрациите на замърсители във въздуха и извършваната контролна дейност.

Особено много усилия бяха насочени и към образованието на подрастващите в община Пловдив. За една година бяха проведени 13 инициативи, насочени към деца, ученици и млади хора с цел повишаване на тяхната чувствителност към тази важна за града тема и по-конкретно необходимостта от отговорно лично поведение, устойчив начин на живот и придвижване и важността на зелената система за доброто състояние на атмосферния въздух.