Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за длъжността за длъжността Старши експерт в административно звено – Дирекция „Контрол на околната среда“, отдел "Контролна дейност"
04.07.2022

 

Препис - извлечение

 

От Протокола на комисията, назначена със Заповед № РД-180/04.07.2022г.,  на Директора на РИОСВ-Пловдив, за провеждане на конкурсна процедура, за заемане на за длъжността Старши експерт в административно звено Дирекция „Контрол на околната среда“, отдел "Контролна дейност"

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността за длъжността Старши експерт в административно звено – Дирекция „Контрол на околната среда“, отдел "Контролна дейност", съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители:

А) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Теодора Атанасова Чиликова

2. Лазаринка Стойчева Петришка

 

Б) Изпити и регламент за провеждане:

1. Допуснатите кандидати за длъжността Старши експерт, в Дирекция „Контрол на околната среда“, трябва да се явят за решаване на тест на 21.07.2022 г.  от 10:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център". Същите трябва да представят документ за самоличност. Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта, с 20 затворени въпроса, с един верен отговор. Един от кандидатите ще изтегли чрез жребий един от вариантите на теста и ще го обяви на всички кандидати. Продължителността на провеждане на теста ще бъде 60 минути, от момента на получаването му. Всеки верен отговор носи на кандидата 5 точки, като максималният брой точки е 100 точки, при 20 верни отговора. До участие в интервю ще бъдат допуснати кандидатите, получили не по-малко от  75 точки, или 15 верни отговора.

2. Резултатите от теста ще бъдат обявени на 21.07.2021 г. до 17:30 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център" и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив, а именно: http://plovdiv.riosv.com

3. Успешно издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю на 23.05.2022 г.  от 10:00   ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център". Същите следва да представят документ за самоличност.

4. Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, залегнали в информацията за длъжността (Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители). На кандидатите ще бъдат задавани еднакви въпроси от комисията, степента в която същите притежават необходимите професионални знания и умения за изпълнение на длъжността. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:

                       5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

                       4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

                       3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

                       2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;

                       1 – не отговаря на изискванията за длъжността

За успешно издържал интервюто, ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка 4

5. Комисията определи коефициента, с който ще се умножат резултатите  на кандидатите от теста и интервюто предвид относителната им тежест при преценка на качествата на кандидата за заемане на конкурсната длъжност:

- Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4

- Резултатът  от интервюто се умножава по коефициент – 5

Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от проведените изпити, умножени със съответните коефициенти.

Комисията ще класира от първо до трето място кандидатите, получили най-високи резултати.

Председател на конкурсната комисия:            /п/