Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив гарантира стриктно прилагане на законодателството при екологичната оценка на ОУП - Пловдив
29.06.2022

Шестмесечният срок, който РИОСВ - Пловдив даде на общината да внесе допълнения и преработен Доклад за екологична оценка (ЕО) за Изменение на общия устройствен план (ОУП) на Пловдив в съответствие с направените от Експертният екологичен съвет (ЕЕС) забележки изтича в средата на месец септември. Екоинспекцията гарантира, че когато документацията се внесе, тя ще бъде разгледана и анализирана детайлно, а при извършване на процедурата ще бъдат спазени стриктно всички административни изисквания.

Процедурата по Екологична оценка на Изменението на ОУП – Пловдив е започнала още през 2016 година. В петте години досега тя е връщана от екоинспекцията четири пъти с различни аргументи. Последно докладът за ЕО беше разгледан и върнат единодушно от ЕЕС при РИОСВ – Пловдив на 17 март тази година. Освен постоянните членове на съвета, на заседанието присъстваха и експерти на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Регионална здравна инспекция – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Представител на община Пловдив не взе участие в обсъждането, въпреки, че институцията беше поканена и факта, че предвид важността на проекта за бъдещето на града се очакваше тя да има интерес да защити доклада си.

Съветът върна ЕО единодушно за преработване поради неотразените възражения на граждани и организации, неоценени промени в параметрите на ОУП, санитарно-охранителните зони на сондажите за питейна вода в града и други пропуски. Една от съществените забележки беше недостатъчно подробната характеристика на биологичното разнообразие в общината извън защитените територии и зони и липсата на оценка на въздействието на Изменението на ОУП на Пловдив върху местообитанията, местата за размножаване и почивка на видовете, както и липсата на адекватни мерки за защита в съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията.

След ЕЕС РИОСВ – Пловдив оказва пълно съдействие на община Пловдив и дружеството, на което е възложено изготвянето на ЕО на ОУП. В екоинспекцията се проведоха няколко работни срещи с техни представители с цел изясняване на необходимата доработка. По реда на Закона за достъп до обществена информация изготвителите на ЕО поискаха от екоинспекцията да предостави информацията, свързана с биоразнообразието, която ЕЕС е изискал от тях. В  петгодишния срок на процедурата фирмата-изпълнител би следвало да разполага с такива данни – като проведе мониторинг на видовете и местообитанията в района или най-малкото – като направи анализ на налични литературни или научни данни от проведени биологични проучвания. Разбирайки, че община Пловдив не разполага с необходимата ú информация, РИОСВ насочи изготвителите на Екологичната оценка към проучване на данни, генерирани от  научния и неправителствения сектор -  резултати от изпълнение на проекти, изготвени дипломни работи, докторантури и пр. и по-конкретно към институции като Изпълнителната агенция по околна среда, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Аграрен университет – Пловдив, Българско дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани“ и други.

Изменението на ОУП е важен за осъществяване на дългосрочните цели за пространственото развитие на Пловдив, ще окаже влияние върху транспортно-комуникационните системи, развитието на зелената система, застрояването, като засегне целия обществен живот и бизнеса във втория по големина град на страната. РИОСВ – Пловдив подхожда към процедурата по ЕО конструктивно, отговорно и с повишено внимание, за да осигури високо ниво на защита на околната среда чрез оценка на очакваното въздействие от дейностите, предмет на стратегическото планиране.