Други
  2023
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив гарантира стриктно прилагане на законодателството при екологичната оценка на ОУП - Пловдив
29.06.2022

Шестмесечният срок, който РИОСВ - Пловдив даде на общината да внесе допълнения и преработен Доклад за екологична оценка (ЕО) за Изменение на общия устройствен план (ОУП) на Пловдив в съответствие с направените от Експертният екологичен съвет (ЕЕС) забележки изтича в средата на месец септември. Екоинспекцията гарантира, че когато документацията се внесе, тя ще бъде разгледана и анализирана детайлно, а при извършване на процедурата ще бъдат спазени стриктно всички административни изисквания.

Процедурата по Екологична оценка на Изменението на ОУП – Пловдив е започнала още през 2016 година. В петте години досега тя е връщана от екоинспекцията четири пъти с различни аргументи. Последно докладът за ЕО беше разгледан и върнат единодушно от ЕЕС при РИОСВ – Пловдив на 17 март тази година. Освен постоянните членове на съвета, на заседанието присъстваха и експерти на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Регионална здравна инспекция – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Представител на община Пловдив не взе участие в обсъждането, въпреки, че институцията беше поканена и факта, че предвид важността на проекта за бъдещето на града се очакваше тя да има интерес да защити доклада си.

Съветът върна ЕО единодушно за преработване поради неотразените възражения на граждани и организации, неоценени промени в параметрите на ОУП, санитарно-охранителните зони на сондажите за питейна вода в града и други пропуски. Една от съществените забележки беше недостатъчно подробната характеристика на биологичното разнообразие в общината извън защитените територии и зони и липсата на оценка на въздействието на Изменението на ОУП на Пловдив върху местообитанията, местата за размножаване и почивка на видовете, както и липсата на адекватни мерки за защита в съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията.

След ЕЕС РИОСВ – Пловдив оказва пълно съдействие на община Пловдив и дружеството, на което е възложено изготвянето на ЕО на ОУП. В екоинспекцията се проведоха няколко работни срещи с техни представители с цел изясняване на необходимата доработка. По реда на Закона за достъп до обществена информация изготвителите на ЕО поискаха от екоинспекцията да предостави информацията, свързана с биоразнообразието, която ЕЕС е изискал от тях. В  петгодишния срок на процедурата фирмата-изпълнител би следвало да разполага с такива данни – като проведе мониторинг на видовете и местообитанията в района или най-малкото – като направи анализ на налични литературни или научни данни от проведени биологични проучвания. Разбирайки, че община Пловдив не разполага с необходимата ú информация, РИОСВ насочи изготвителите на Екологичната оценка към проучване на данни, генерирани от  научния и неправителствения сектор -  резултати от изпълнение на проекти, изготвени дипломни работи, докторантури и пр. и по-конкретно към институции като Изпълнителната агенция по околна среда, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Аграрен университет – Пловдив, Българско дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани“ и други.

Изменението на ОУП е важен за осъществяване на дългосрочните цели за пространственото развитие на Пловдив, ще окаже влияние върху транспортно-комуникационните системи, развитието на зелената система, застрояването, като засегне целия обществен живот и бизнеса във втория по големина град на страната. РИОСВ – Пловдив подхожда към процедурата по ЕО конструктивно, отговорно и с повишено внимание, за да осигури високо ниво на защита на околната среда чрез оценка на очакваното въздействие от дейностите, предмет на стратегическото планиране.