Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Конкурс за длъжността „Старши експерт“ в Дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Контролна дейност”
15.06.2022

 

            Регионална инспекция по околната среда и водите на основание чл.10а, ал. 2 от Закон за Държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.14, ал.1 и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС);

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността Старши експерт (една щатна бройка),

в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел Контролна дейност,

при следните условия:

 

1.                  Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

 

- Образование – висше, с образователно-квалификационна степен "бакалавър";

- Професионален опит –  1 година или минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг.

 

2.                  Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

3.                   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 

Професионална област – Природни науки.

 

Професионално направление – инженер-химик; обща химия, физик, еколог, еколог на селищни системи;

 

Кандидатът да притежава:

 

-           отлична компютърна грамотност -  работа с MS Office, електронна поща и Internet;

-           способност да планира, организира и контролира собствената си работа поради необходимост от бързи реакции и оперативност на изпълнението;

-           способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;

-           отлични комуникативни умения;

-           отлични умения за работа в екип и динамична среда;

-           да притежава свидетелство за управление на МПС, категория В.

 

4.                  Други:

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

5.                  Кратко описание на длъжността:

 

Упражнява регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по контрола на емисиите от неподвижни източници, оказващи влияние върху качеството на атмосферния въздух, съгласно ЗООС, ЗЧАВ и свързаните с тях наредби. Поддържа регистри и бази данни, свързани с емисии на летливите органични съединения, флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества. Извършва превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на атмосферния въздух. Съставя протоколи за извършени проверки, дава предписания, съставя актове за извършени нарушения.

 

6.                  Начин на провеждане на конкурса:

 

Ø    Тест, включващ познания, относно професионалната област за длъжността и относно с администрацията, в която е конкурсната длъжност.

Ø    Интервю

 

7.                  Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2/ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС);

 

Към заявлението се прилагат:

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС, изискуемите документи може да се подават по електронен път на следния адрес [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса по 17,ал. 2 и декларацията по 17, ал. 3,т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

 

Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се регистрират.

 

8.                  Срок и място и за подаване на документите за участие:

 

- краен срок за подаване на документи: 27.06.2022г. включително.

 

- място за подаване на документите:

 

В сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, стая № 5 - Деловодство - всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

9.                  Списъци на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с конкурса, съгласно чл. 21, ал. 4 от НПКПМДС и друга информация за него ще бъде публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив, а именно: http://plovdiv.riosv.com и представяна на информационното табло в сградата на администрацията, на адрес: бул. “Марица” 122, ет. 2.

 

10.              Информация за начина на определяне на размера на основната заплата:

 

Размер на основна заплата определена за  длъжността – 1080 лв.

 

Индивидуалният размер на основата заплата ще бъде определен  съгласно чл. 67, ал. 4, от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите в РИОСВ – Пловдив, като се отчита нивото на длъжността,  квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.