Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Подбор за длъжност “Технически сътрудник“
08.06.2022

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –

ПЛОВДИВ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“,

определена за заемане по реда на Постановление № 66 на МС от 28.03.1996 г.

 

1. Населено място: град Пловдив, бул. Марица № 122, ет. 2

 

2. Наименование на структурата: Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив

 

3. Основни задължения на длъжността: Подпомага, осигурява и координира дейността на Директора на РИОСВ - Пловдив, в т.ч. графици за делови срещи, служебни комуникации и кореспонденция с администрации, юридически лица и физически лица; систематизиране на документация.

 

4. Минимални изисквания за заемане на длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

            Образование/степен: средно

            Професионален опит: не се изисква

            Допълнителни умения и квалификации: компютърна грамотност, работа с офистехника

 

5. Размер на работната заплата, определен за длъжността: Минимална работна заплата за страната.

 

6. Необходими изискуеми документи при кандидатстване:

            Заявление за участие в подбор – образец /получава се от деловодство на РИОСВ – Пловдив, към момента на подаване на документи/;

            Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен;

            Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако има такъв/;

            Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

            Автобиография.

 

Срок за подаване на документите: до 24.06.2022г. включително.

Място за подаване на документи: В сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, стая № 5 - Деловодство - всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 17:00 часа.

 

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно;

Документи подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се регистрират.

 

Подборът ще се проведе по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за мястото, датата и часа за провеждането на събеседване. Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!