Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списък на допуснати кандидати за длъжността Главен специалист в Дирекция „Превантивна дейност“
07.06.2022

       

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От Протокол на комисията, назначена със Заповед № РД-149/07.06.2022г. на Директора на РИОСВ-Пловдив за провеждане на подбор по документи и събеседване  за длъжността Главен специалист в административно звено –Дирекция „Превантивна дейност“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ:

 

I. След преглед на представените документи, комисията допуска до следващия етап в подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1.         Ивайло Михайлов

2.         Христо Марински

3.         Атанас Георгиев

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма недопуснати до събеседване кандидати

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на събеседване на 13.06.2022 г. от 14:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център". Същите трябва да представят документ за самоличност.

По време на събеседването на кандидатите ще бъдат задавани еднакви въпроси от комисията, чрез които ще се преценява дали същите притежават необходимите качества за изпълнение на длъжността. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:

                       5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

                       4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

                       3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

                       2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;

                       1 – не отговаря на изискванията за длъжността

За успешно издържал събеседването, ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка 4

5. Резултатът  от събеседването се умножава по коефициент – 5

Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде полученият резултат от проведеното събеседване, умножен с коефициент 5.

Комисията ще предложи трудов договор да бъде сключен с класирания на първо място кандидат.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

 

Дата: 07.06.2022г.