Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши 144 проверки и състави 13 акта на еконарушители
03.06.2022

През месец май експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) са извършили 144 проверки за спазване на екологичното законодателство и са съставили 13 акта за административни нарушения.

 

Установени са нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух от страна на трима оператори на климатично оборудване, които не са поддържали досиетата на оборудването с актуална и коректна информация в тях или пък не са представили пред екоинспекцията годишен отчет за извършваните дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове. Екоинспекторите са връчили акт на собственика на ферма за угояване на говеда в с. Боянци, който не е изпълнил дадено от РИОСВ – Пловдив предписание за предоставяне на изискана документация за животновъдния обект. Бетоновъзел в гр. Асеновград също е извършил нарушение, като не е уведомил за възникването на инцидент в обекта, довел до изпускане в атмосферния въздух на прахообразни вещества. Изпратена е покана за съставяне на акт във връзка с установени нарушения по сигнал за замърсяване на въздуха с прахообразни вещества от дейността на цех за преработка на оризова арпа в с. Цалапица.

Извършените проверки през месеца, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води експертите констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за заустване, както и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние. Нарушения на Закона за водите са установени от две млекопреработвателни предприятия в селата Ведраре и Домлян, община Карлово. Констатирано е нарушение на предприятие за преработка на риба и рибовъдна база в село Войнягово, община Карлово в отклонение на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване. Акт е съставен и на община Стамболийски поради заустване на отпадъчни води от канализационната система в река Марица, без за това да има издадено разрешително.

При извършените 96 проверки по отношение спазване изискванията за управление на отпадъците, екоинспекторите също са установили нарушения, за което са съставили 4 акта. Фирма в Пловдив не е изпълнила предписание за извършване на класификация на отпадъци и изготвяне на работни листове. Дружество в село Първенец ще бъде санкционирана за извършване на дейности по събиране и транспортиране без регистрационен документ, а гражданин е получил акт за извършване на нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни средства. През месеца акт е бил съставен на кмета на Стамболийски за непредприемане на мерки и допускане на замърсяване с отпадъци. 

През месец май са постъпили 17 жалби и 37 сигнала на „зеления телефон“ на екоинспекцията, на които е реагирано своевременно. РИОСВ – Пловдив се е самосезирала след информация от медиите за притеснения на жители на с. Белащица от движението на камиони, пренасящи материал от кариерите над селото и е осъществила извънреден контрол в населеното място, за да проследи дали има нарушения на екологичното законодателство.