Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списък с окончателни резултати и класиране на кандидатите за длъжността главен експерт в дирекция “Контрол на околната среда”
03.06.2022

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от

ПРОТОКОЛ № 7/ 02.06.2022г.

от проведен конкурс

за длъжността Главен експерт

в Дирекция “Контрол на околната среда” в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив на комисията назначена със Заповед № РД - 105/09.05.2022 г., на Директора на РИОСВ-Пловдив

СПИСЪК

С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

 

 

Име, презиме

и фамилия на

кандидата

Резултат от теста/точки

Резултат

от теста

Коефи-

циент за теста

Резултат

от интер-

вюто

Коефи-

циент за интервюто

Окон-

чате-

лен ре-

зултат

  1. Даниела Панова Савова

15

3,75

4

4,60

5

38,00

  1. Димитър Бончев Рангелов

15

3,75

4

4,33

5

36,65

  1. Таня Самуилова Младенова

15

3,75

4

4,13

5

35,65

  1. Димитър Запрянов Тодоров

14

3,50

4

-

-

-

Съгласно определената система за определяне на оценка, кандидатите, които не са отговорили на минимум 15 от зададените въпроси, при решаване на теста , не са били оценени и не са допуснати до интервю. Кандидатите отговорили на по-малко от 15 от зададените въпроси, не са включени в окончателното класиране.

         На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, въз основа на проведен конкурс и съобразно постигнатите резултати, комисията извърши следното класиране:

Място

Име и фамилия на кандидата

         точки

Първо

Даниела Панова Савова

38,00

Второ

Димитър Бончев Рангелов

36,65

Трето

Таня Самуилова Младенова

35,65

Председател на конкурсната комисия: инж. Любка Александрова КарамановаДиректор на дирекция КОС /П/