Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Представители на административния, научния и неправителствения сектор участваха заедно във форум по случай 30-годишния юбилей на екологичната мрежа „Натура 2000“
19.05.2022

На 19 май в Аграрен университет – Пловдив се проведе семинар на тема „Значение и възможности на екологичната мрежа „Натура 2000“. Събитието беше организирано по инициатива на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) и в него участваха над 60 представители на  държавни и общински институции, представители на научните среди и неправителствения сектор, студенти от пловдивски висши учебни заведения, обучаващи се в сферата на природните науки и екологията.

Форумът бе приветстван от ректора на АУ – Пловдив, проф. Янчева. Тя изрази задоволството си, че той се провежда в „най-зеления университет в страната“, и подчерта, че магистърските програми  „Екология на селищни системи“, „Опазване на биологичното разнообразие“ и „Устойчиво природоползване и екологичен туризъм“ подготвят висококвалифицирани специалисти-еколози както за общинските и държавните администрации, така и за бизнеса.

Бяха представени презентации и лекции от водещи експерти от пловдивската екоинспекция и неправителствения сектор с фокус върху политиките за подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествените местообитания.

Мария Михайлова, главен експерт в направление „Биоразнообразие“ от екоинспекцията, припомни основните принципи на екологичната мрежа и направи преглед на защитените зони в Пловдивска област. Голям интерес сред участниците предизвика презентацията на Димитър Плачийски от Българско дружество за защита на птиците. Той запозна аудиторията с ползите и възможностите, които дава „Натура 2000“ за обществото и за различните икономически субекти, плащанията на екосистемните услуги, в това число в сектора на земеделието, и представи добри практики от експертния си опит в природозащитата. Христо Николов от СНЦ „Зелени Балкани“ акцентира върху необходимостта от прилагане на всички аспекти от Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитените зони. Той изброи редица проблеми, свързани с точното картиране на зоните, необходимостта от създаване и поддържане на биокоридори между тях, нуждата от финансиране на дейностите по цялостно управление на зоните от екологичната мрежа, като сподели и примери от дейността си в управлението на няколко защитени зони – „Оризища Цалапица“, „Язовир Конуш“, „Поморийско езеро“ и др.

В семинара участваха експерти на  СНЦ „Зелени Балкани“, работили по проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“, който предната вечер, на 18 май, получи наградата на Европейската комисия за „Натура 2000“ на церемония в Брюксел. Те се обърнаха към младите хора – ученици над 18 години и студенти, с покана да получат теоретично и практическо обучение при тях като професионални природозащитници.

Събитието е по повод 30-годишния юбилей на Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“ - най-амбициозната инициатива, която е предприемана някога и един от най-успешните инструменти за опазване на богатото природно наследство на Европа.  На 21 май 1992 година е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 година) създават мрежата от защитени зони в Европейския съюз, наречена „Натура 2000“. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС.

Целта на „Натура 2000” е да се опазват и управляват уязвими видове и местообитания в тяхната естествена област на разпространение в Европа. Съхранената природа означава  съхранени почви, води, въздух, природни ресурси, както и капитал за развитие на успешни дейности като екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство.

Принципът за управление на екомрежата  е, че човек и природа работят най-добре в партньорство помежду си и това е начинът да се извлекат предимства и ползи и за двете страни.

 Моменти от семинара