Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Представители на административния, научния и неправителствения сектор участваха заедно във форум по случай 30-годишния юбилей на екологичната мрежа „Натура 2000“
19.05.2022

На 19 май в Аграрен университет – Пловдив се проведе семинар на тема „Значение и възможности на екологичната мрежа „Натура 2000“. Събитието беше организирано по инициатива на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) и в него участваха над 60 представители на  държавни и общински институции, представители на научните среди и неправителствения сектор, студенти от пловдивски висши учебни заведения, обучаващи се в сферата на природните науки и екологията.

Форумът бе приветстван от ректора на АУ – Пловдив, проф. Янчева. Тя изрази задоволството си, че той се провежда в „най-зеления университет в страната“, и подчерта, че магистърските програми  „Екология на селищни системи“, „Опазване на биологичното разнообразие“ и „Устойчиво природоползване и екологичен туризъм“ подготвят висококвалифицирани специалисти-еколози както за общинските и държавните администрации, така и за бизнеса.

Бяха представени презентации и лекции от водещи експерти от пловдивската екоинспекция и неправителствения сектор с фокус върху политиките за подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествените местообитания.

Мария Михайлова, главен експерт в направление „Биоразнообразие“ от екоинспекцията, припомни основните принципи на екологичната мрежа и направи преглед на защитените зони в Пловдивска област. Голям интерес сред участниците предизвика презентацията на Димитър Плачийски от Българско дружество за защита на птиците. Той запозна аудиторията с ползите и възможностите, които дава „Натура 2000“ за обществото и за различните икономически субекти, плащанията на екосистемните услуги, в това число в сектора на земеделието, и представи добри практики от експертния си опит в природозащитата. Христо Николов от СНЦ „Зелени Балкани“ акцентира върху необходимостта от прилагане на всички аспекти от Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитените зони. Той изброи редица проблеми, свързани с точното картиране на зоните, необходимостта от създаване и поддържане на биокоридори между тях, нуждата от финансиране на дейностите по цялостно управление на зоните от екологичната мрежа, като сподели и примери от дейността си в управлението на няколко защитени зони – „Оризища Цалапица“, „Язовир Конуш“, „Поморийско езеро“ и др.

В семинара участваха експерти на  СНЦ „Зелени Балкани“, работили по проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“, който предната вечер, на 18 май, получи наградата на Европейската комисия за „Натура 2000“ на церемония в Брюксел. Те се обърнаха към младите хора – ученици над 18 години и студенти, с покана да получат теоретично и практическо обучение при тях като професионални природозащитници.

Събитието е по повод 30-годишния юбилей на Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“ - най-амбициозната инициатива, която е предприемана някога и един от най-успешните инструменти за опазване на богатото природно наследство на Европа.  На 21 май 1992 година е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 година) създават мрежата от защитени зони в Европейския съюз, наречена „Натура 2000“. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС.

Целта на „Натура 2000” е да се опазват и управляват уязвими видове и местообитания в тяхната естествена област на разпространение в Европа. Съхранената природа означава  съхранени почви, води, въздух, природни ресурси, както и капитал за развитие на успешни дейности като екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство.

Принципът за управление на екомрежата  е, че човек и природа работят най-добре в партньорство помежду си и това е начинът да се извлекат предимства и ползи и за двете страни.

 Моменти от семинара