Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Поправена техническа грешка в Списък на недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт в Дирекция „Контрол на околната среда“
19.05.2022

Препис - извлечение

 

От Протокола на комисията, назначена със Заповед № РД-105/09.05.2022г., на Директора на РИОСВ-Пловдив, за провеждане на конкурсна процедура, за заемане на длъжността Главен експерт, в Дирекция „Контрол на околната среда“

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността Главен експерт – една щатна бройка, в административно звено – Дирекция „Контрол на околната среда“, съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители:

Коригира се допусната техническа грешка по отношение основанията за недопускане на кандидатите, при която са разменени основанията за двамата кандидати:

Да се чете:

Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Димитър Запрянов Тодоров

Представените документи, удостоверяващи допълнителни изисквания за заемане на длъжността, не съответстват на посочените изисквания за:

 

Да притежава свидетелство за управление на МПС, категория В.

2.

Димитър Бончев Рангелов

Представените документи, удостоверяващи професионален опит, не съответстват на посочените изисквания за:

 

Професионален опит – 2 години или минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши ранг.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

Инж.ЛЮБКА КАРАМАНОВА