Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

На 14 май 2022 година е организирано почистване на яз. Пясъчник
12.05.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив подкрепя организираното от Риболовно сдружение „Олимпик 2002“ почистване на яз. Пясъчник. То ще се проведе на 14 май 2022 година, събота, с начало 10 часа. Информацията за събитието е разпространена чрез информационните канали на екоинспекцията и сред служителите на институцията и техните семейства.

Сборният пункт е място с координати https://goo.gl/maps/mRzs9g11zC88UavQ6  - то е избрано специално, за да има лесен достъп с автомобил и възможност за поставяне на шатри, както и безопасно място за детски игри.

Организаторите от „Олимпик 2002“ обещават да осигурят за всички доброволци-участници и гости на мероприятието, вкусна скара и напитки. Те ще бъдат запознати с проблемите на риболовците на този прекрасен язовир и ще дискутират начини за тяхното поетапно разрешаване.

Язовир Пясъчник е изграден на едноименната река на около 2 км северозападно от село Любен, Пловдивско. Води от река Стрелченска Луда Яна и язовир Тополница се прехвърлят в язовира чрез изкуствен канал. В него се вливат още реките Калаващица и Геренска. Язовир Пясъчник е зона от екологичната мрежа „Натура 2000“ с код BG0002010, обявена със Заповед №  РД-574/08.09.2008 година на Министъра на околната среда и водите. Тя е с обща площ 31783,187 дка.

В района на язовир Пясъчник и околностите му са установени 146 вида птици, от които 44 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 72 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 52 вида. Язовирът е място с международно значение за зимуването на водолюбиви птици - тук се струпват 22 000 индивида, като най-многочислена е голямата белочела гъска /Anser albifrons/. От световно застрашените видове през зимата се срещат малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, малката белочела гъска /Anser erythropus/, червеногушата гъска /Branta ruficollis/ и морския орел /Haliaeetus albicilla/, а по време на миграция - белооката потапница /Aythya nyroca/. За много видове птици язовирът се явява и важна междинна станция по време на пролетната и есенната миграция като място за почивка и хранене. Районът е едно от няколкото гнездови находища на орела рибар /Pandion haliaetus/ в страната.

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/1301127306963612?active_tab=about