Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

На 14 май 2022 година е организирано почистване на яз. Пясъчник
12.05.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив подкрепя организираното от Риболовно сдружение „Олимпик 2002“ почистване на яз. Пясъчник. То ще се проведе на 14 май 2022 година, събота, с начало 10 часа. Информацията за събитието е разпространена чрез информационните канали на екоинспекцията и сред служителите на институцията и техните семейства.

Сборният пункт е място с координати https://goo.gl/maps/mRzs9g11zC88UavQ6  - то е избрано специално, за да има лесен достъп с автомобил и възможност за поставяне на шатри, както и безопасно място за детски игри.

Организаторите от „Олимпик 2002“ обещават да осигурят за всички доброволци-участници и гости на мероприятието, вкусна скара и напитки. Те ще бъдат запознати с проблемите на риболовците на този прекрасен язовир и ще дискутират начини за тяхното поетапно разрешаване.

Язовир Пясъчник е изграден на едноименната река на около 2 км северозападно от село Любен, Пловдивско. Води от река Стрелченска Луда Яна и язовир Тополница се прехвърлят в язовира чрез изкуствен канал. В него се вливат още реките Калаващица и Геренска. Язовир Пясъчник е зона от екологичната мрежа „Натура 2000“ с код BG0002010, обявена със Заповед №  РД-574/08.09.2008 година на Министъра на околната среда и водите. Тя е с обща площ 31783,187 дка.

В района на язовир Пясъчник и околностите му са установени 146 вида птици, от които 44 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 72 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 52 вида. Язовирът е място с международно значение за зимуването на водолюбиви птици - тук се струпват 22 000 индивида, като най-многочислена е голямата белочела гъска /Anser albifrons/. От световно застрашените видове през зимата се срещат малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, малката белочела гъска /Anser erythropus/, червеногушата гъска /Branta ruficollis/ и морския орел /Haliaeetus albicilla/, а по време на миграция - белооката потапница /Aythya nyroca/. За много видове птици язовирът се явява и важна междинна станция по време на пролетната и есенната миграция като място за почивка и хранене. Районът е едно от няколкото гнездови находища на орела рибар /Pandion haliaetus/ в страната.

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/1301127306963612?active_tab=about