Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Публикуван е докладът за състоянието на околната среда на област Пловдив за 2021 година
11.05.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) изготви и публикува на интернет страницата си Регионален доклад за състоянието на околната среда за 2021 година.

Цел на документа е да бъдат информирани заинтересованите страни и обществеността за състоянието на околната среда през изминалата година в Пловдивска област, тенденциите при компонентите на околната среда (въздух, води, почви, биоразнообразие) и степента на въздействие на факторите, които я замърсяват и увреждат (отпадъци, шум, радиация, химични вещества и смеси).

При изготвянето на документа е използвана информация, събрана от експертите през 2021 г. при извършените от тях 1848 проверки, провеждания мониторинг, допълнително направени анализи и оценки.

В доклада са представени проблемите и предприети за решаването им действия от страна на РИОСВ – Пловдив, насочени към подобряване качеството на атмосферния въздух, водите, управлението на отпадъците, към ефективното използване на природните ресурси и енергията и съхраняване на биологичното разнообразие.

Като значими проблеми на околната среда в област Пловдив са идентифицирани замърсяването на атмосферния въздух и водите, управлението на отпадъците. Към решаването им ще бъдат концентрирани и усилията на екоинспекцията.

Замърсяването с фини прахови частици под 10 микрона – ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух в района на „Агломерация Пловдив”. Анализът сочи, че е налице превишаване на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве над допустимите 35 пъти в рамките на календарната година, въпреки че се наблюдава тенденция към намаляване на регистрираните брой превишения за всички пунктове за мониторинг. За 2021 година броят дни с регистрирани превишенията на ФПЧ10 са между 47 (Каменица) и 84 (Тракия) при различните пунктове на отчитане в град Пловдив.

Основен замърсител на повърхностните водни обекти са канализационните системи на населените места, в които няма изградени селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, както и липсата на цялостна изградена канализационна мрежа на голяма част от селищата. Много от малките агломерации нямат изградени канализационни мрежи и отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове или заустват в прилежащи отводнителни канали, дерета и реки. В канализационната мрежа на селищата без пречиствателни станции заустват и производствените отпадъчни води от предприятията с изградени локални пречиствателни съоръжения. Изградените локални пречиствателни станции и съоръжения на територията на инспекцията се поддържат сравнително в добро и задоволително техническо и експлоатационно състояние.

Докладът отчита и проблеми по отношение на екологосъобразното управление на отпадъците (битови, строителни, промишлени и пр.). Все още има наличие на нерегламентирани замърсявания, като се наблюдава тенденция на безконтролното им изхвърляне от страна на строителните фирми в земеделски земи, в речните легла и прилежащите територии Общините не осъществяват достатъчен контрол относно замърсяване и увреждане на почвите,  както и по опазването и оползотворяването на хумуса.

Обществеността може да се запознае с пълния анализ на следния линк: https://plovdiv.riosv.com/files/godishni_dokladi/Godishen_doklad_2021.pdf