Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Публикуван е докладът за състоянието на околната среда на област Пловдив за 2021 година
11.05.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) изготви и публикува на интернет страницата си Регионален доклад за състоянието на околната среда за 2021 година.

Цел на документа е да бъдат информирани заинтересованите страни и обществеността за състоянието на околната среда през изминалата година в Пловдивска област, тенденциите при компонентите на околната среда (въздух, води, почви, биоразнообразие) и степента на въздействие на факторите, които я замърсяват и увреждат (отпадъци, шум, радиация, химични вещества и смеси).

При изготвянето на документа е използвана информация, събрана от експертите през 2021 г. при извършените от тях 1848 проверки, провеждания мониторинг, допълнително направени анализи и оценки.

В доклада са представени проблемите и предприети за решаването им действия от страна на РИОСВ – Пловдив, насочени към подобряване качеството на атмосферния въздух, водите, управлението на отпадъците, към ефективното използване на природните ресурси и енергията и съхраняване на биологичното разнообразие.

Като значими проблеми на околната среда в област Пловдив са идентифицирани замърсяването на атмосферния въздух и водите, управлението на отпадъците. Към решаването им ще бъдат концентрирани и усилията на екоинспекцията.

Замърсяването с фини прахови частици под 10 микрона – ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух в района на „Агломерация Пловдив”. Анализът сочи, че е налице превишаване на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве над допустимите 35 пъти в рамките на календарната година, въпреки че се наблюдава тенденция към намаляване на регистрираните брой превишения за всички пунктове за мониторинг. За 2021 година броят дни с регистрирани превишенията на ФПЧ10 са между 47 (Каменица) и 84 (Тракия) при различните пунктове на отчитане в град Пловдив.

Основен замърсител на повърхностните водни обекти са канализационните системи на населените места, в които няма изградени селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, както и липсата на цялостна изградена канализационна мрежа на голяма част от селищата. Много от малките агломерации нямат изградени канализационни мрежи и отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове или заустват в прилежащи отводнителни канали, дерета и реки. В канализационната мрежа на селищата без пречиствателни станции заустват и производствените отпадъчни води от предприятията с изградени локални пречиствателни съоръжения. Изградените локални пречиствателни станции и съоръжения на територията на инспекцията се поддържат сравнително в добро и задоволително техническо и експлоатационно състояние.

Докладът отчита и проблеми по отношение на екологосъобразното управление на отпадъците (битови, строителни, промишлени и пр.). Все още има наличие на нерегламентирани замърсявания, като се наблюдава тенденция на безконтролното им изхвърляне от страна на строителните фирми в земеделски земи, в речните легла и прилежащите територии Общините не осъществяват достатъчен контрол относно замърсяване и увреждане на почвите,  както и по опазването и оползотворяването на хумуса.

Обществеността може да се запознае с пълния анализ на следния линк: https://plovdiv.riosv.com/files/godishni_dokladi/Godishen_doklad_2021.pdf