Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши 130 проверки през април
10.05.2022

През месец април експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 130 проверки на 118 обекта, като 78 от тях са планови, а 52 - извънредни. Те са реагирали своевременно и на 40 сигнала 27 жалби.

За констатираните при осъществения контрол нарушения са дадени 17 предписания и са съставени 8 акта. Освен това директорът на екоинспекцията е издал и 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в общ размер на 9000 лева. През месеца в РИОСВ са постъпили 18 000 лева от глоби и санкции, наложени глоби в минали периоди.

Във връзка с извършена проверка по жалба за ежедневно запрашаване от дейността  на  бетоновъзел край Асеновград на дружеството е изпратена покана за съставяне на АУАН за неуведомяване на РИОСВ - Пловдив относно възникнал технически проблем в обекта, довел до изпускане в атмосферния въздух на прахообразни вещества.

Четири акта са съставени за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Сред нарушителите са три дружества, опериращи на територията на Пловдив, Асеновград и Карлово, както и кметът на община Асеновград, допуснал нерегламентирано замърсяване.

Актове за нарушения на Закона за биологичното разнообразие са получили физически лица, за които при проверка е установено, че отглеждат защитени видове пойни птици в домовете си. Такъв е връчен и на собственик на фирма за излагане на публично място в търговски обект на препарирани екземпляри защитени животни – видра, пъстър пор и червеногуша гъска.

Екоеспертите са извършили 10 проверки на защитени територии - на защитена местност "Находища на блатно кокиче" в с. Виница и с. Градина, общ. Първомай и на резерват „Червената стена“, при които не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяването им. Комисия е извършила оценка на състоянието на  блатното кокиче в трите находища в област Пловдив и е дала препоръки за ползване на ресурса и подобряване състоянието му - да не се допуска ползване на находищата и да се извършват възстановителни и поддържащи дейности от страна на собствениците.

Извършени са и проверки за установяване чия собственост са електропроводи, под които е установено неправомерно изсичане на дървесна растителност в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ с цел почистване на просеките.

За периода са разгледани 237 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, включително такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми и 16 писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо националната екологична мрежа. Изготвени са 28 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни намерения, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.