Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извърши 130 проверки през април
10.05.2022

През месец април експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 130 проверки на 118 обекта, като 78 от тях са планови, а 52 - извънредни. Те са реагирали своевременно и на 40 сигнала 27 жалби.

За констатираните при осъществения контрол нарушения са дадени 17 предписания и са съставени 8 акта. Освен това директорът на екоинспекцията е издал и 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в общ размер на 9000 лева. През месеца в РИОСВ са постъпили 18 000 лева от глоби и санкции, наложени глоби в минали периоди.

Във връзка с извършена проверка по жалба за ежедневно запрашаване от дейността  на  бетоновъзел край Асеновград на дружеството е изпратена покана за съставяне на АУАН за неуведомяване на РИОСВ - Пловдив относно възникнал технически проблем в обекта, довел до изпускане в атмосферния въздух на прахообразни вещества.

Четири акта са съставени за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Сред нарушителите са три дружества, опериращи на територията на Пловдив, Асеновград и Карлово, както и кметът на община Асеновград, допуснал нерегламентирано замърсяване.

Актове за нарушения на Закона за биологичното разнообразие са получили физически лица, за които при проверка е установено, че отглеждат защитени видове пойни птици в домовете си. Такъв е връчен и на собственик на фирма за излагане на публично място в търговски обект на препарирани екземпляри защитени животни – видра, пъстър пор и червеногуша гъска.

Екоеспертите са извършили 10 проверки на защитени територии - на защитена местност "Находища на блатно кокиче" в с. Виница и с. Градина, общ. Първомай и на резерват „Червената стена“, при които не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяването им. Комисия е извършила оценка на състоянието на  блатното кокиче в трите находища в област Пловдив и е дала препоръки за ползване на ресурса и подобряване състоянието му - да не се допуска ползване на находищата и да се извършват възстановителни и поддържащи дейности от страна на собствениците.

Извършени са и проверки за установяване чия собственост са електропроводи, под които е установено неправомерно изсичане на дървесна растителност в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ с цел почистване на просеките.

За периода са разгледани 237 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, включително такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми и 16 писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо националната екологична мрежа. Изготвени са 28 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни намерения, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.