Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Конкурс за длъжност Главен експерт в Дирекция Контрол на околната среда, отдел Контролна дейност
29.04.2022

 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-102/ 28.04.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

(ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА)

 

в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел Контролна дейност

при следните условия:

 

 

  1. Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

 

- Образование – висше, с образователно-квалификационна степен 

       бакалавър;

- Професионален опит –  2 години или минимален ранг за заемане на ф,длъжността - IV младши ранг.

 

  1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

  1.  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 

Професионална област – Технически науки.

 

Професионално направление – Химични технологии; Общо инженерство;

 

      Кандидатът да притежава:

 

-    отлична компютърна грамотност -  работа с MS Office, електронна поща и Internet;

    -    способност да планира, организира и контролира собствената си работа поради необходимост от бързи реакции и оперативност на изпълнението;

    -    способност да анализира информация, да я синтезира и да представя

         резултатите;

    -    отлични комуникативни умения;

    -    отлични умения за работа в екип и динамична среда;

    -    да притежава свидетелство за управление на МПС, категория В.

 

 

 

 

 

  1. Други:

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

  1. Кратко описание на длъжността:

 

Провежда държавната политика по опазване чистотата на водите.

Осъществява постоянен контрол върху източниците на замърсяване на водите и водните обекти. Реализира основните функции и задачи, произтичащи от законовите и подзаконовите нормативни актове на екологичното законодателство, касаещо опазване на водите.

При извършване на контрол на обекти дава писмени предписания. Прави предложения за налагане на санкции и глоби на виновни физически или юридически лица за извършени нарушения. Извършва проверки по жалби и сигнали, контрол на обекти по спазване на условия в издадени Комплексни разрешителни и решения по ОВОС, отнасящи се до опазване на водите.

При аварийни ситуации и сигнали извършва незабавно проверка на място.

Изготвя писмени становища по екологосъобразност на проекти,  обекти и дейности, подлежащи на ОВОС или във връзка с необходимостта от изготвяне на ОВОС. Изготвя справки, месечни отчети, годишни отчети свързани с опазване на водите.

 

  1. Начин на провеждане на конкурса:

 

Ø  Тест, включващ познания, относно професионалната област за длъжността и относно с администрацията, в която е конкурсната длъжност.

Ø  Интервю

 

  1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС)/;

 

Към заявлението се прилагат:

-   декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС, изискуемите документи може да се подават по електронен път на следния адрес: [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса по 17,ал. 2 и декларацията по 17, ал. 3,т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

 

Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се регистрират.

 

 

  1. Срок място и за подаване на документите за участие:

 

- краен срок за подаване на документи: 12.05.2022г. включително.

 

- място за подаване на документите:

 

В сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, стая № 5 - Деловодство - всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

  1. Списъци на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с конкурса, съгласно чл. 21, ал. 4 от НПКПМДС и друга информация за него ще бъде публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив, а именно: http://plovdiv.riosv.com и представяна на информационното табло в сградата на администрацията, на адрес: бул. “Марица” 122, ет. 2.

 

 

  1. Информация за начина на определяне на размера на основната

заплата:

Размер на основна заплата определена за  длъжността – 1300 лв.

 

Индивидуалният размер на основата заплата ще бъде определен  съгласно чл. 67, ал. 4, от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите в РИОСВ – Пловдив, като се отчита нивото на длъжността,  квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, нареждам обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа – Джобс.бг и на интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава, се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 5.